Становище по тълкувателно дело №1/2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. по следните въпроси: "Какъв е правният характер на органите на Разплащателна агенция - ДФ "Земедел...


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. по следния въпрос: Подлежат ли на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ вредите, причинени на граждан...


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по въпроса: "Какъв е порокът на съдебен акт, по...


Становище по тълкувателно дело №6 / 2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6 / 2015 г. по следните въпроси: 1. „Какъв е характера на сроковете по чл.208 от Закона за устройство на територ...


Становище по тълкувателно дело №7 / 2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №7 / 2015 г. по въпросите: 1. Съставлява ли съществено нарушение на административно производствените правила и принцип...


Становище по тълкувателно дело №8/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №8/2014 г. ОСГК с предмет част от въпросите предмет на тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК на ВКС (въпроси 1б и 4а) и тъл...


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Становища / Върховен касационен съд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на процедурните правила на ЗОДОВ (включително за дължимите държавни такси), при...


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК с допълнени въпроси, както следва: 1. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл.202...


Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСГК по следните въпроси: "1. Може ли да се допусне ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ без съгласие на родител в хипотез...


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСНК поради противоречива практика на съдилищата във връзка с индивидуализиране на наказанието по чл.58а НК...


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСГК по въпроса: Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производств...


Становище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК по въпроси, свързани с противоречивата практика на съдилищата по прилагане на чл.24, ал.1, т.6 НПК при...


Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следните въпроси:  1. Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу тре...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни