Законът за правна помощ урежда системата за предоставяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела, която се осъществява от адвокати и се финансира от държавата – чл. 1 от ЗПП.

С разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗПП, законодателят възлага на министъра на правосъдието да разработи, координира и провежда държавната политика в областта на правната помощ.

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. Националното бюро за правна помощ е независим държавен орган, юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в гр.София. Националното бюро има самостоятелен бюджет, който се съставя, изпълнява, приключва и отчита от него.

НБПП се състои от петима членове – председател, заместник-председател и трима членове, адвокати, които се избират от Висшия адвокатски съвет. То е орган, който решава въпросите от своята компетентност на заседания. Решенията на НБПП се приемат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете му.

Видовете правна помощ са:

 1. консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или завеждане на дело;
 2. подготовка на документи за завеждане на дело;
 3. процесуално представителство;
 4. представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Правната помощ се допуска за обезпечаване адвокатска защита в досъдебната и съдебна фаза на наказателното производство, по административни и граждански дела.

Не се допуска правна помощ по търговски дела и по данъчни дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В обхвата на правната помощ се включват случаите, при които по силата на закон се предвижда задължителна адвокатска защита, както и всички случаи, когато лицето не разполага със средства да заплати възнаграждение за адвокатска защита, желае да ползва такава и интересите на правосъдието изискват това.

Законът регламентира реда за предоставяне на правна помощ.

Правната помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело се предоставя на лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

Правна помощ се предоставя и на приемно семейство или на семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.

Правото на месечна социална помощ се удостоверява със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”, съответно с решение на съда за настаняване на детето.

В случаи, в които лицето, нуждаещо се от правна помощ, не е упражнило правото си за получаване на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, то представя пред НБПП удостоверение, издадено от директора на дирекция “Социално подпомагане”, установяващо, че отговаря на условията за получаването им.

Решението за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело, се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок след представяне на заповедта, съдебното решение или удостоверението, че лицето отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи. Отказът за предоставяне на правна помощ се мотивира. Обжалването му се извършва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Към молбата-заявление за предоставяне на правна помощ, следва да бъде приложена собственоръчно и изчерпателно попълнена молба-декларация (Приложение 1) по образец, установяваща семейното и имотно състояние на молителя. В молбата си молителят следва кратко и ясно да опише правния проблем, за разрешаването на който се търси правна помощ, с оглед преценката, която следва да се направи за това оправдана ли е от гледна точка на ползата, поисканата правна помощ.

Актът за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ. При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предоставя правна помощ.

В случаите на предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство, както и представителство при задържане по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗМВР, решението за предоставяне на правната помощ се взема от органа, ръководещ процесуалните действия, по молба на заинтересованото лице или по силата на закона.

Адвокатският съвет уведомява органа, ръководещ процесуалните действия за определения адвокат, който се назначава за повереник, защитник или особен представител, за всички съдебни инстанции, освен ако има възражения за това.

Законът допуска преупълномощаване от назначен по предвидения в ЗПП ред адвокат на друг, също вписан в Националния регистър.

Назначеният повереник, защитник, особен представител може да бъде заменен от органа извършил назначението по реда предвиден с чл. 25 и 26 от ЗПП.

Лицето, на което е предоставена правна помощ е длъжно да уведоми незабавно органа по чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗПП за промените в обстоятелствата, на които се основава предоставената правна помощ. В този случай, правната помощ може да бъде прекратена от момента на настъпване на промяната. Препис от този акт, органът по чл. 25, ал. 1 и 2 изпраща незабавно в НБПП.

В неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, секретарят на АС определя адвокат от списъка на дежурните адвокати, ако обвиняемият, уличеният или заподозреният сам не си е упълномощил защитник.

Дежурен адвокат се определя и в случаите на задържане по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗМВР.

Дежурните адвокати се избират от нарочен списък, за включване, в който адвокатът следва да е дал съгласие. Този списък се изготвя и периодично актуализира, като в него се включват адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ.

Дежурният адвокат продължава да осъществява правна помощ във всички стадии на процеса.

Националното бюро за правна помощ води Национален регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища. Регистърът е публичен. Той се води на хартиен и електронен носител и се публикува в Интернет. Вписването в регистъра се извършва въз основа на подадено заявление (Приложение 2) по образец чрез адвокатския съвет до НБПП и решение на последното.

Предоставената правна помощ се отчита от адвокатите, чрез адвокатските колегии, пред Националното бюро.

НБПП разглежда отчетите, придружаващите ги становища на Адвокатските съвети и др. приложени документи. Въз основа приетите и одобрени отчети, НБПП изготвя решение и разпорежда плащане на адвокатски възнаграждения, определени по реда и при условията на НЗПП. Заплащането на правната помощ се извършва по банков път.

Националното бюро за правна помощ:

 1. осъществява общо и методическо ръководство на дейността по предоставянето на правна помощ;
 2. изготвя проекта на бюджет за правна помощ;
 3. разпорежда се със средствата по бюджета за правна помощ;
 4. разработва критерии за подбор и освобождаване и извършва подбора и освобождаването на адвокатите, които осъществяват правна помощ;
 5. организира воденето на Националния регистър за правна помощ;
 6. заплаща предоставената правна помощ;
 7. осъществява контрол по предоставянето на правна помощ;
 8. подготвя законопроекти и други нормативни актове в областта на правната помощ, които се внасят в Министерския съвет от председателя на НБПП;
 9. приема годишния доклад по чл. 17, т. 6 от Закона за правната помощ и го публикува в интернет;
 10. събира статистически данни и анализира информацията, необходима за правилното планиране и управление на правната помощ;
 11. разработва системите за правна помощ по наказателни, граждански и административни дела;
 12. популяризира системата за правна помощ;
 13. приема решение за възстановяване на направените разноски в случаите по чл. 27, ал. 3 от Закона за правната помощ;
 14. утвърждава образците по Закона за правната помощ;
 15. осъществява международноправното сътрудничество в областта на правната помощ;
 16. привлича извънщатни сътрудници и консултанти;
 17. приема решение за възнагражденията по чл. 19 от Закона за правната помощ.