Протокол № 31/19.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 31/19.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси за тълкуване:1. „В производството по оспорване на решение на общ...


Информация за приетия бюджет на ВАдвС за 2023 г.

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Бюджетът на Висшия адвокатски съвет за 2023 г., приет с решение от 05.01.2023 г., е публикуван в закритата секция на сайта на ВАдв...Стартира процедурата по подбор на кандидати за български съдия в ЕСПЧ

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Във връзка с изтичането на мандата на българския съдия Йонко Грозев на 12 април 2024 г., Министерството на правосъдието обявява процед...


Приеха изменения, насочени към пълната дигитализация на имотния регистър

Актуално / Новини

Парламентът окончателно гласува на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Проектът, предложен от Министерството на правосъдиет...


Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС със следни...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулат...


Застраховка "Професионална отговорност на адвокатите"

Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, I. На 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет подписа договора за застраховка „Професионална отговорност“ за 2023 г. със „ЗАСТРАХОВА...


Протокол № 30/05.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 30/05.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


Достъп до продуктите на ЛАКОРДА АД

Висш адвокатски съвет

Получаване на индивидуална парола за достъп до продуктите на ЛАКОРДА АД
Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 19.01.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 19.01.2023 г.


Инструкции за подаване на сигнал за възникнал проблем (инцидент) при работата с Единния адвокатски регистър

Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На 03.01.2023 г., Висшият адвокатски съвет сключи договор за поддръжка на електронната система на Единния адвокатски регистър с фирма...


Споразумение за партньорство между Висшия адвокатски съвет и „БОРИКА“ АД

Актуално / Съобщения

На 01.07.2022 г., Висшият адвокатски съвет сключи споразумение за партньорство с „БОРИКА“ АД за срок от 3 години, по силата на което на всички изявили...
© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни