Висшият дисциплинарен съд се състои от петнадесет членове, в това число председател. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж. Старшинството на членовете на Висшия дисциплинарен съд се определя по продължителността на адвокатския им стаж.

На Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членове на адвокатските съвети, на контролните съвети и дисциплинарните съдилища на колегиите, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд.
Висшият дисциплинарен съд разглежда като втора инстанция жалбите срещу решенията на дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии.

Висшият дисциплинарен съд разглежда делата в състав председател и двама членове. Делата срещу членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд се разглеждат от 5-членен състав, председателстван от председателя на Висшия дисциплинарен съд.
Решенията на Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция подлежат на обжалване чрез Висшия дисциплинарен съд до Върховния касационен съд в 14-дневен срок от постановяването им по реда на чл. 7, ал. 7.


Членове на Висш дисциплинарен съд

адв. Илонка Николова Иванчева- Райчинова

адв. Илонка Николова Иванчева- Райчинова
председател

адв. Милен Борислав Ралчев

адв. Милен Борислав Ралчев

адв. Стефка Димчева Влахова

адв. Стефка Димчева Влахова

адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова

адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова

адв. Валентин Тодоров Иванов

адв. Валентин Тодоров Иванов

адв. Рена Енчева Стефанова

адв. Рена Енчева Стефанова

адв. Георги Стоянов Хорозов

адв. Георги Стоянов Хорозов

адв. Снежана Христова Енчева

адв. Снежана Христова Енчева

адв. Росен Йорданов Воденичарски

адв. Росен Йорданов Воденичарски

адв. Маргарита Рангелова Козалиева

адв. Маргарита Рангелова Козалиева

адв. Златина Христова Георгиева

адв. Златина Христова Георгиева

адв. Георги Янчев Добрев

адв. Георги Янчев Добрев

адв. Галин Илиев Попов

адв. Галин Илиев Попов

адв. Чавдар Петров Пенков

адв. Чавдар Петров Пенков

адв. Марияна Величкова Попова

адв. Марияна Величкова Попова