Висшият дисциплинарен съд се състои от петнадесет членове, в това число председател. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж. Старшинството на членовете на Висшия дисциплинарен съд се определя по продължителността на адвокатския им стаж.

На Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членове на адвокатските съвети, на контролните съвети и дисциплинарните съдилища на колегиите, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд.
Висшият дисциплинарен съд разглежда като втора инстанция жалбите срещу решенията на дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии.

Висшият дисциплинарен съд разглежда делата в състав председател и двама членове. Делата срещу членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд се разглеждат от 5-членен състав, председателстван от председателя на Висшия дисциплинарен съд.
Решенията на Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция подлежат на обжалване чрез Висшия дисциплинарен съд до Върховния касационен съд в 14-дневен срок от постановяването им по реда на чл. 7, ал. 7.

Снимки: Лилия Йотова


Членове на Висш дисциплинарен съд

адв. Добринка Георгиева Гърневска

адв. Добринка Георгиева Гърневска
председател

адв. Ангел Кръстев Ангелов

адв. Ангел Кръстев Ангелов

адв. Даниел Георгиев Маринов

адв. Даниел Георгиев Маринов

адв. Стефка Димчева Влахова

адв. Стефка Димчева Влахова

адв. Димитър Димов Петров

адв. Димитър Димов Петров

адв. Димитър Дочев Илковски

адв. Димитър Дочев Илковски

адв. Димчо Кънчев Тодоров

адв. Димчо Кънчев Тодоров

адв. Иван Христов Апостолов

адв. Иван Христов Апостолов

адв. Маргарита Рангелова Козалиева

адв. Маргарита Рангелова Козалиева

адв. Милка Николова Кърпачева

адв. Милка Николова Кърпачева

адв. Нина Николова Седефова

адв. Нина Николова Седефова

адв. Чавдар Петров Пенков

адв. Чавдар Петров Пенков

адв. Снежана Христова Енчева

адв. Снежана Христова Енчева

адв. Тихомир Веселинов Горанов

адв. Тихомир Веселинов Горанов

адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова

адв. Цветана Иванова Чуклева- Недялкова