Тези условия пораждат действие за всеки потребител след приемането им, осъществявано чрез активно поведение от страна на потребителя, изразяващо се в поставяне на отметка за съгласие, запознаване и приемането на Общите условия от всеки потребител на сайта. С поставянето на знак „Х“ в полето за съгласие потребителят декларира, че:

 • Е запознат със текста нанастоящите Общи условия;
 • Приема настоящите Общи условия за ползване на уебсайт vas.bg;
 • приема правилата за ползване на услуги, достъпвани чрез уебсайта чрез отдалечен достъп;
 • уведомен е за правата и задълженията си като потребител на сайта;
 • приема и е съгласен, че с всяко достъпване, на която и да е от функционалностите в сайта, меню, категория или подкатегория, секция или подсекция се съгласява и приема, че тези общи условия го обвързват, както и че всеки публикуван на сайта информационен материал е изключително право на администратора на сайта;
 • Декларира, че приема всички условия и правила, регламентиращи ползването на отделни услуги, достъпвани от сайта чрез отдалечен достъп, както и че с предоставянето на достъп възникват, съществуват и се прекратяват правоотношения между администратора на сайта и потребителя.

Администратор на уебсайт с адрес vas.bg е Висш адвокатски съвет, действащ чрез Председателя на ВАдвС наричан по-долу само „ВАдвС“, който е юридическо лице, възникнало по силата на Закона за адвокатурата, регистрирано по Закона за регистър БУЛСТАТ с БУЛСТАТ: 000697439, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Калоян“ No 1А. Като юридическо лице, ВАдвС осъществява валидни действия чрез своите органи съгласно Закона за адвокатурата. С администратора на сайта можете да се свържете на официалната електронна поща arch@vas.bg, можете да изпратите електронно изявление чрез следния линк https://e- advokatura.vas.bg/bg до ВАдвС, но само по въпроси, които попадат в законовата компетентност на ВАдвС, можете да се свържете с администратора и на телефоните, посочени в Раздел „Контакти“, достъпни на линка: https://www.vas.bg/bg/a/contacts. За целите на предоставяните чрез сайта услуги и информационни материали, свързани с дейността на ВАдвС, Вашите данни се обработват съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“) и Вътрешните правила за защита на личните данни на физическите лица, с които можете да се запознаете тук. Политиката за защита на личните данни е неразделна част от тези Общи Условия за ползване на https://www.vas.bg .

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. VAS.BG е официален домейн, използван от ВАдвС, регистриран в Регистър.БГ. Интернет страницата на ВАдвС е достъпна чрез домейн, формиран, както чрез префикса „www“ („World Wide Web“), определен като стандарт от консорциума W3C („World Wide Web Consortium“), така и без него.

2. Уебсайт е обособено място в глобната Интернет мрежа, достъпно чрез сроя унифициаран адрес (URL) по стандартизирани протоколи и съдържащо файлове, текст, звук, графично изображение, картини, снимки и други ресурси. Уебсайтът на ВАдвС (vas.bg) е виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Висш адвокатски съвет, които дава възможност за ползване на различни услуги, информационни материали, публикации, мултимедийно съдържание, включващо представяне на текст, звуци, графики, анимация и други елементи за едновременно възприятие от потребителя, ползването, достъпването и споделянето на които са предмет на настоящите Общи условия.

3. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страницата, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

4. По смисъла на тези Общи условия, администраторът на сайта възпроема като злоумишлени действия всяко действия и/или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на администратора и на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, споделяне на акаунт на потребителя, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, водещо до нарушаване на устойчовостта на системите и ресурсите, смущаване нормалната работа на сайта и на потребителите на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право в това число и не само атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), „phishing” – атака, кражбата на e-mail акаунти, „спууф” съобщения, инсталиране на Spyware, Ransomware, криптовируси, пасивни on-line атаки, както и всяка друга програма и/или зловреден код, които биха могли да причинят невъзможност на администратора да администрира сайта и достъпва ресурсите си. За всяко едно действие изброено в тези условия, както и всяко неизброено, но определено като злоумишлено действие, администраторът на сайта има правото и ще сигнализира компетентните органи.

5. Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма и чрез използването на стандартизирани протоколи осигурява взаимовръзка по електронен път между администратора на сайта и всеки един потребител.

6. Официален раздел на уебсайта на ВАДвС съдържа точното наименование и правомощията на ВАдвС като най-висш орган на адвокатурата съгласно действащият Закон за адвокатура, както и следната информиция;

6.1. Поименно посочване на имената и снимка на всички основни и резервни членове на ВАдвС;

6.2. Функции, статут и структура на ВАдвС, Протоколи от заседания на ВАдвС, Протоколи от годишните Общи събрания на всички адвокати от страната, Международна дейност, обществени изяви и позиции по важни за адвокатурата, правото и обществото въпроси, Социални дейности, Финансово подпомагане на адвокати, отчети и доклади, дейност на Комисията по правни въпроси, история на ВАдвС както и отчети за дейността на ВАдвС.

6.3. Правила за работа на Комисията по правни въпроси, Комисията по финансово подпомагане

6.4. приоритетите в дейността на ВАдвС

6.5. актуален и действащ телефон, на който потребителят може да се свърже с ВАдвС и да получи информация в кръга на компетентността на съвета.

6.6. електронен портал за електронна комуникация с ВАДвС чрез изпращане и получаване на електронни документи чрез сайта на ВАДвС, подаване на документи до ВАдвС във файлови формати, които имат възможност да включат в себе си електронен подпис, а именно pdf" ( Adobe Portable Document Format, създаден от компанията Adobe) б) "doc" (Document Format, създаден от компанията Microsoft);в) "xls" (Excel Sheet Format, създаден от компанията Microsoft); възможности и начин за електронно разплащане в реално време, препратка към официалните страници на държавни и административни органи, съдилища, прокуратури, препратки към публичнните съгласно чл. 149, ал. Регистри на българската адвокатура, съхранявани от ВАдвС;

6.7. Публични изявления, интервюта, снимки и изявления на Председателя на ВАдвС, Главния секретар, Участие на Членовете на ВАдВС във официални срещи, становища по важни въпроси за адвокатурата, публикувани в медиите, конференции и събития, лице за контакт с медиите; галерия от снимков материал с възможност за изтеглянето му във формат с висока разделителна способност за използването му във връзките на ВАдвС с медиите.

7. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

8. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификатор, който се асоцира с устройството, за да се свързват едни с други, когато изпращат данни през Интернет, използвайки Интернет протокол (IP). Интернет протокола разполага логическите интерфейси на хостове по номер, наричан IP адрес, чрез който потребителя може да се локализира в глобалната Интернет мрежа.

9. Активно поведение от страна на потребител в сайта е всяко кликване, натискане, селектиране, логване, download, търсене, коментиране, отваряне, зареждане на информация, достъпвана чрез (vas.bg), изпращане и получаване на електронни съобщения, файлови формати, както и използване, на който и да е информационен ресурс, достъпван, публикуван или споделен на сайта на ВАдвС.

10. Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име, индивидуализиращо същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил в сайта.

11. Потребители на официалната част от сайта, е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронната страница на ВАдвС или достигнало до интернет страницата на ВАДвС, под-страница, меню, раздел, категория, подкатегория чрез пренасочване от друг уебсайт. Администрирането на услуги, публикации и информационен ресурс, както и достъпването им чрез отдалечен достъп се осъществява след оторизация на потребителя, извършена от администратора на сайта, представляван от Председателя на ВАДВС с изрична писмена заповед, в която е посочена ролята и правата на потребителя, независимо от реда и начина за достъпване на информация от сайта.

12. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира от администратора на сайта за целите на достъпване на услуги при наличие на електронен портал за отдалечен достъп.

11. Информационни материали, които се публикуват на сайта на ВАдвС (vas.bg) означават всяко съобщение, публикация, мултимедийна публикация, съдебна практика, снимки, становища и позиции, независимо от формата на оповестяването им, по актуални за Адвокатурата и обществетно въпроси, интервюта в медийте, становища на ВАдвС по образувани конституционни дела, становища по тълкувателни дела, образувани с Разпореждане на Председателя на ВКС или ВАС, както и становища по тълкувателни дела на ВКС и ВАС, становища по законопроекти, публикации, свързани за международната дейност на ВАдвС, участия в конференции по актуални в правото въпроси, публикувани на сайта, документи, протоколи от заседания на ВАдвС, протоколи от Общо събрание на адвокатите от страната, Годишни отчети на Председателя на ВАдвС, Годишни отчети на Главния секретар, Годишни финансови отчети за дейността на ВАдвС, Годишен отчет на Председателя на ВДС, Отчет на Висшия контролен съвет, Публикации, свързани с провеждания от ВАдвС изпит за адвокати и младши адвокати, Списание „Адвокатски преглед“, Библиографска справка, както и всяка друга информация, която може и се преглежда и достъпва от потребителя следва да се разглежда като информация, собственост на ВАдвС, която е общодостъпна в интернет и може да се споделя в интернет пространството, да се публикува, цитира и възпроизвежда само след одобрение и съгласие на администратора и посочване, че източник на информацията е сайтът на ВАдвС.

13. Във връзка с предоставяните от сайта електрони услуги е необходима комуникация между потребителя и сайта посредством електронна поща или Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ с въвеждането на Вашето потребителско име и парола, както и с попълване на поле за вход с личен адвокатски номер, КЕП или електронна поща за достъп до услуги, предоставяни от сайта чрез отдалечен достъп, както и със заявяването на електронен адрес, във водените от Адвокатските съвети и ВАдвС регистри по реда на Наредба No 3 за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвет, Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления, съобщения, и електронна комуникация, осъществявана чрез сайта на ВАдвС в електронна форма, като за целите на тази електронна комуникация ВАдвС като администратор на сайта обработва следните категории Ваши лични данни (данни за физическата Ви идентичност три имена, електронен адрес, личен номер на адвокат, он-лайн идентификатор (IP АДРЕС) за целите на искания отдалечен достъп до услуги с отдалечен достъп като с цел сигурността на Вашите данни и автентикацията на потребителя задължително се посочва активна електронната поща, регистрирана от потребителя, или достъп чрез валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден по реда на ЗЕДЕУУ. С цел сигурност на Вашите данни, както и информационния ресурс, пердоставян чрез достъпването до услуги посредством регистриран достъп, е въможен само от персонален компютър. В случай, че регистриран вече потребител е променил електронният си адрес, без да е уведомил администраторът на сайта, , всички съобщения, изпратени на посочения адрес, се считат надлежно получени. В случай, че потребителят при заявяване на регистрация е посочил неверен или несъществуващ адрес на електронна поща акаунта се закрива от администратора докато потребителя не изпълни задължението си поддържа валиден електронен адрес, с който да бъде оторизиран от администратора.

14. Системите, обработващи и/или съхраняващи лични данни, включват система за контрол, регистрираща следните действия в журнал (log) за одит: опити за влизане и ефективно влизане и излизане от системата, действията на потребителите в процеса на всяка работна сесия, смяна на пароли. Когато бъде установена нетипична активност (например влизане в нетипично време, неизключане на работна станция след изтичане на сесията и др.п.), системният администратор незабавно прекратява достъпа. Сайтът на ВАдвС събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (Mozzilla, IE, Chrome, Safari и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници, менюта. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите само и единствено за разкриване идентичността Ви в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона или за нуждите на разкриване, предотвратяване, или противодействие на престъпление . Тази информация се пази на нашия уебсървър.

15. „Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

16. „Обработване на лични данни“ се разбира всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Обработване на лични данни са операции като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ІІ. Предмет на Общите условия и правила за достъп до информационни ресурси. Права и задлъжение на потребителите според правата на достъп.

1. Тези общи условия /ОУ/ уреждат ползването, достъпването на информация, информационни ресурси и услуги на интернет страницата на ВАдвС, която е публично достъпна в интернет пространстното от всеки потребител, независимо от категорията му, който е свързан с интернет, независимо от устройството, чрез което се достъпва сайта и след като потребителят е приел тези ОУ на администратора за ползването на сайта му чрез активна отметка. Достъпът до публикации, становища и всички информационни материали е възможен от официалната част на страницата на ВАдвС и от неограничен кръг потребители с цел информиране на обществеността за позицията на Българската адвокатура по важни за обществото, развитието на правото, уеднаквяване на съдебната практика и други въпроси. Администраторът на сайта не носи отговорност за верността и съдържанието на информационните материали, публикувани на сайта му от други източници и трети лица. Администрирането, на който и да е информационния ресурс публикуван на сайта на ВАДВС, се администрира и управлява само от администратора на сайта, чрез представляващия го Председател или от изрично посочени лица с писмена заповед на представляващия администраторът на сайта и определената им роля на достъп с администраторски права.

2. Администраторът на сайта приема, задължителен език за комуникация с потребителите при изпращане и получаване на електронни документи, изявления, е единствено BDS станадарт, както и че официалния раздел на интернет страницата е достъпна от всички потребители приел общите условия за ползване на този сайт, Политиката за защита на личните данни, приета от администратора и Политиката за бисквитки, които са неразделна част от тези общи условия.

3. Администратраторът на сайта има правата да изтрива, публикува, премахва публикации, както и да потърси отговорност по предвидения за това в законодателството на Република България ред за всяка една комункация независимо от начина на осъществяването й, в която се съдържа груб, вулгарен, нецензурен език, език на омразата, дискриминационен и/или расов подтекст, както и разкриваща съдържание, което разкрива чувствителни данни по смисъла на чл. 9, §1 от ОРЗД, за обработването на които не е налице, което едно от алтернативните основания за законосъобразното им обработване, изброени в чл. 9, §2, буква „а“ – „й“ от Регламент 2016/679 и за всеки регистриран опит за злоумишлен и неоторизиран достъп да базата данни, която е собственост на ВАдвС и е обект на негово авторско право, ВАдВС има правото да сигнализира на компетентните органи. Злоумишлените действия се възпримат съгласно Глава девета „а“ от НК за компютърни престъпления от общ характер, за което се предвижда наказание по реда предвиден в НК.

4. Администраторът на сайта обработва Вашите лични данни в това число и Вашият IP адрес и устройство, чрез което сте заявили право на достъп добросъвестно, законосъобразно и прозрачно и при спазване на принципите на Регламент 2016/679 EU и приетите от администратора Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни на физическите лица и политиката за защита на личните данни, с които можете да се запознаете ТУК.

Категории лични данни и източник Цел Правно основание
Срок за съхранение или критерии
Информация за идентификация потребителско име на профил,
Предоставяне на услугата на потребителя, включително за привеждане в действие на приложимите Общи условия (например ограничения за броя на устройствата).

Съгласие Докато е активен профила. Активността се определя според ролята на достъп като за адвокати е за срока на вписването като адвокат, а по по отношение на останалате роли е за срока на мандата в органа, в който са избрани по съответния достъп по групи.

Собствено име, фамилно име, електронна поща
Предоставяне на услугата на потребителя, включително за привеждане в действие на приложимите Общи условия (например ограничения за броя на устройствата). Законово задължение
IP адрес, вид устройство, име на устройството, идентификатор на устройството
За целите на сигурността и достъпване до информация съобразно дейността и статута на съответния потребител и за идентификация на потребителя , както и за да може ВАдвС да предотвратява злоупотреба с права на достъп по групи и роли и да защитава ВАдвС от фалшиви искове. IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона при компетентните за това органи.
Легитимен интерес.
Източник: Пряко от Потребителя при регистрацията и след активно действие за запознаване с Политиката за защита на данните и тези ОУ.
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)

За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)
За период до 1 /една/ година
Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

5. Администраторът на сайта Ви информира, че потребители на сайта по смисъла на настоящите общи условия се отнасят в две категории, съобразно вида на информационния ресурс и неговото предназначение:

5.1. Регистрирани потребители на сайта – това са потребители, който за целите и за изпълнение на дейността си и за срока на избирането им в органите на адвокатурата достъпват до предоставяни от сайта услуги чрез отдалечен достъп посредством създаване на потребителски акаунт и задължителна автентификация в сайта чрез електронен адрес или КЕП.

5.1.1. За целите на регистрацията заявителят попълва електронна форма за регистрация, в която посочва трите си имена, електронен адрес, личен номер на адвоката, качеството си в органите на адвокатурата, телефон за връзка. Попълването на заявлението в електронна форма е в реално време като след одобрение от системния администратор се генерира уникален идентификационен код за достъп, важащ за всяка отделна сесия в портала за отдалечен достъп.

5.1.2. Регистрираните потребители са такива само за целите и за срока на дейността им в органите на адвокатурата като след изтичане на мандата, акаунтът се закрива. Всяко последващо публикуване, независимо от формата, на който и да е информационен материал, достъпен в качеството на регистриран потребител за целите и дейността на потребителя в органите на адвокатурата, в които са избрани, се счита за злоумишлено действие или бездействие и е основание за ангажиране на отговорност за причинени на администратора вреди по съдебен ред.

5.1.3. Всеки регистриран потребител има възможност да регистрира само един единствен потребителски акаунт от едно устройство като не се допуска споделяне на акаунта с нерегистрирани потребители, както и достъп чрез друго устройство след първоначалната регистрация и оторизация за достъп от администратора на сайта.

5.1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате услугите до отстраняването ѝ.

5.1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп.

6. Вашите лични данни се обработват за целите на искания от Вас и за получаване на регистриран достъп до интранет мрежата на администратора, което е необходимо, за да може администраторът да Ви предостави достъп до информационен ресурс чрез дефиниране на правата Ви на достъп по групи потребители:

 • Адвокати – адвокати, които според вписаните обстоятелства във водените от адвокатските съвети регистри да действащи, не са наказани, с което и да е от предвидените в чл. 133, ал.1 от ЗА наказания и поддържат актуални и точни данните си в Регистъра на адвокатите.
 • Членове на Висшия адвокатски съвет за срока на мандата им и указани от администратора на сайта;
 • Председатели на адвокатски съвети за срока на мандата им и указани от администратора на сайта
 • Други, указани от администратора на сайта
 • Лица от администрацията, обработващи данни под ръководството на администратора на сайта за целите на изпълнение на възложените им съгласно и в изпълнение на сключените с тях договори дейности;
 • Администратори на сайта могат да бъдат и лица, които след писмена изрична заповед на Предстедателя на ВАДВС и декларация за конфиденциалност имат право да администрират информационния ресурс, публикуван на сайта.

5.2. Нерегистрирани потребители на сайта – са всички потребители, които посещават интернет страница на ВАдвС, без да извършват регистрация и без да имат регистриран акаунт за достъп до услуги чрез отдалечен достъп. Сайтът може да бъде разглеждан от всеки потребител свободно и без регистрация. Уведомяването на всеки посетител за приетата от администратора Политиката за защита на личните данни, Вътрешните правила за защита на личните данни и Политиката за бисквитките е задължително условие, за свободното достъпване на публикувани информационни материали чрез изразено ясно и активно съгласие и приемане след запознаването на потребителя.

7. За целите на въвеждане и дефиниране на правата на достъп Вашите лични данни се обработват само за целите на желания от Вас достъп и предостявяне на услугата, достъп до която сте заявили, че желаете да получите, от администартора на сайта, като оторизацията Ви се извършва след изпълнение на следните условия: идентифициране на Вашата роля като регистриран потребител, точността на данните Ви, съобразно вписаните в Регистъра на адвокатите Ваши лични данни и двукторна защита и автентификация, без които не можем да Ви предоставим исканата услуга.

8. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (три име, имейл адрес и др.)

9. Всички материали в интернет сайта, включително настоящите ОУ са интелектуална собственост на ВАдвС.

ІІІ. Права и задължения на администратора на сайта

1. ВАдвС като администратор на сайта, чрез Председателя или изрично оторизирани писмена заповед лица, има правата да публикува информационен ресурс, независимо от вида, формата, които е свързан с дейността на ВАдвС като висш орган на адвокатурата. Всяка информация на публикувана, изтрита, съдържаща данни в графичен, текстови, видео или звукова информация за целите на дейността на ВАдвС като най-висш орган на адвокатурата, се администрира от ВАдвС чрез Председателя или изрично оторизирани писмена заповед лица и е в изпълнение на законовите задължения и правомощия на ВАдвС, съгласно Закона за адвокатурата, така и съгласно действащата към момента на всяка публикация подзаконова нормативна уредба. Публикува вярна и актуална информация свързана с дейността си.

2. Всички информационни материали, независимо от формата и начина, оповестени от ВАдвС на интернет страницата му, са собственост на администратора и последващото им публикуване и споделяне в печатни издания, електронни медии, социални мрежи, е допустимо при условие, че сайтът на ВАДВС се посочи като източник, на която и да е от споделените публикации без ограничение във времето с начален момент публикуването на сайта на ВАдвС.

3. Администраторът на сайта има правата едностранно да прекрати всеки един регистриран акаунт едностранно и след предупреждение, но без предизвестие ако установи, че потребителят извършва, което и да е следното действие:

3.1. Потребителят разпространява публично, в печатни издания, текстови съобщения /SMS/, социалните мрежи Facebook, Instagram, LinkedIn или чрез мобилни приложения като, но не само чрез Viber, WhatsApp, Messenger, информационен ресурс достъпен съобразно ролята на потребителя;

3.2. Публикува и изпраща документи, снимки, текстове, съдържащи нецензурно съдържание, подтикване към или използване на език на омразата /hate/, разпространяване на материали с обидно, клеветническо съдържание, материали съдържащи религиозни, политически или политическо съдържание.

3.3. Накърнява авторитета на администратора в интернет пространството, нарушава законите на РБългария, Закона за адвокатурата, Решенията на ВАДВС и ЕКА.

3.4. Споделяне на личен акаунт, даващ права на достъп на друг потребител, непритежаващ съответната роля и права на достъп, посочени в тези ОУ.

3.5. Застрашаване на информационния, софтуерен, техническия или който и да било ресурс, чрез който администраторът на сайта предоставят услугите.

4. В случай, че администраторът установи което и да е от изброените действия и/или при поискване на информация от компетентните органи, Администраторът на сайта има правата да предостави цялата налична информация на компетентните органи за действията и самоличността на потребителя, независимо от категорията му.

5. ВАдвС може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор за срок от 1 година или до изтичане на давностния срок.

6. ВАдвС има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от ВАдвС, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на съответния Уебсайт, собственост на ВАдвС, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, запазване на настройки, tracking. Кукита не могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата Google Analytics допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc.,. Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри собственоръчно. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, ВАдвС може да бъде лишено от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правилата за обработка на лични данни от ВАдвС.

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.)
Временно (за времето на престоя Ви в Сайта)
Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Сигурност (защита против влизане от неoторизирани устройства и др.)
До 6 /шест/ месеца от последното влизане
Това са бисквити, които се ползват с цел подсигуряване защита на акаунта от неоторизиран достъп.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии)
До 6 /шест/ месеца от последното ползване
Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене
До 6 /шест/ месеца от последното ползване
В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта
До 6 /шест/ месеца от последното ползване
В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.


...

ІV. Права и задължения на потребителя независимо от категорията

1. Потребителите се задължават да спазват настоящите общи условия не само за срока на регистрацията си като потребители, но и за срока, в който са вписани като действащи адвокати, младши адвокати, адвокати от ЕС.

2. При регистрацията на акаунт и за целите на регистрацията и създаване на акаунт потребителя се зъдължава да предостави на администратора следните свои данни за целите на регистрацията: три имена, колегия, личен номер, валиден електронен адрес и телефон за връзка. От потребителя може да бъде изискана допълнителна информация за целите на искания достъп по групи потребители.

3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят, независимо от категорията си не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на сайта на ВАдвС или такива, които е получил по силата на ролята си в групите потребители.

4. Потребителя носи отговорност за свои лични действия или бездействия, с които е нарушил устойчивостта, целостта или интегритета на достъпен информационен ресурс от сайта или услугите му.

5. Потребителят няма право да споделя потребителското си име и парола за достъп с трети лица, други потребители, като в случай, че такова споделяне се установи, то потребителят споделил права отговаря пред администратора като за свои лични действия.

6. С приемането на тези общи условия и правила, с подписването на декларация Информираност за обработка на лични данни и с запознал с политиката за защита на личните данни на администратратора, потребителите получават акаунт, вход чрез кеп или електронен адрес и втори код, генериран от системата.

7. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Сайта, не може да съдържа:

(а) рекламно съдържание, материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.; съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна по Закона за търговската тайна.

8. Като се има предвид, че изпращането на електронно писмо, файл, искане з достъп представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към сайта, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на файла на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя. Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

9. Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от сайта Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра насайта, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; 3. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; 4. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ВАдвС; 5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека; 6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 8. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

При неспазване на горното администраторът на сайта има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, ВАдвС има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

10. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Услуги и информация от сайта :

1. да спазва българското и европейско законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

3. да уведомява незабавно ВАдвС за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите ("denial of service");

5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта VAS.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

6. да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

V. Интелектуална собственост

1. Всички публикувани и непубликувани информационни материали на интернет сайта включително тези ОУ са интелектуална собственост на ВАдвС.

2. Съдържанието на интернет сайта не може да се копира, или репродуцира. Всеки протебител има правото да отпечатва цели страници от сайта, в които са публикувани актуални материали за дейността на ВАдВС, а ако споделя информяцията се задължана да посочи, че интернет сайта н ВАдвС като източник на тази информация, при условие, че:

 • Нито един документ не се променя /становища, протоколи, отчети, доклади, списъци от изпити/
 • Нито една графика, снимка, мултимедия, видеосъдържание, няма да се използва без текста, с който е публикувана и извън контекста на публикацията. Всяко публикуване на снимка извън контекста на публикацията е основание да се приема за незаконосъобразно обработване на лицеви данни, с предвидените в областтта на защита на лични данни последици.
 • Авторско право, декларации, становища, снимки да присъстават във всички копия.

3. Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или правят други изменения , използват, свързват с, излагат, включват, каквото и да е съдържание в друг контекст извън този, публикуван на сайта. Всяко използване на съдържанието на сайта за други цели, извън целите изрично посочени в тези ОУ ил в друг документ, които ги придружава е забранено.

​VІ. Отговорности и санкции

1. Всеки потребител носи отговорност за всички вреди, които е причинил на администратора на сайта, в резултат на свои действия, с които е предоставил, споделил, публикувал неточна, невярна, или с нарушен интегритет информация или материал.

2. Чрез използването на сайта и неговото съдържание и услуги, потребителят носи отговорността за всички неправомерни последици, настъпили от това използване. Потребителя носи отговорност ако изпрати криптиращ вирус, зловреден код или каквата й да било заплаха за целостта и устойчивостта на сайта.

3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, , както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на сайта, Потребителят носи имуществена и наказателна отговорност

4. ВАдвС като администратор на сайта не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ВАдвС, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

VІІ. Изменение на Общите условия

1. Доколкото развитието на правото и промяната в обществените отношения налага допълването и разширяване и модифициране на услугите постоянно с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ВАдвС.

2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, ВАдвС довежда до знанието на Потребителите извършените промени чрез публикуването им в сайта си и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. ВАдвС предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.

3. Ако в рамките на срока по чл. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия като преустанови ползването на Услугите.

4. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че акаунта му се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

VIІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

1. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e- mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс), доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в приети от Висшия адвокатски съвет с Решение No 2367/21.02.2020 г.