(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2003 г., бр. 18 от 2005 г., бр. 27 от 2006 г.; бр. 78 от 2006 г. - Решение № 7 от 2006 г. по к.д. № 6 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 12 от 06.02.2007 г.)


Чл. 134. (1) Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

(2) Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон.

Отменени и загубили сила закони

Закони за адвокатурата от европейски държави /преведени/