GDPR

1. Данни за администратора и за контакт с него.

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, наричан по долу само ВАдвС, е юридическо лице, създадено по силата на Закона за адвокатурата.

ВАдвС е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на ВАдвС са: гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1А, ет. 2, на който може да изпращате по пощата искания до ВАдвС като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: arch@vas.bg, или да изпращате по факс: +359 02 9876514

2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.

С длъжностното лице за защита на данните на Висшият адвокатски съвет може да се свържете на електронен адрес: dpo@vas.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Висшият адвокатски съвет осъществява правомощията, предвидени в Конституцията на Република България, Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Водене на Единен регистър на адвокатите;
 • Водене на Единен регистър на младши адвокатите;
 • Водене на Единен регистър на адвокатски дружества,
 • Водене на Единен регистър на чуждестранните адвокати, на които е признато правото да се явяват пред български съд;
 • Извършване на действия по обработка на документите на лицата - кандидати за изпит за адвокати и младши адвокати, предвидено в от Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати;
 • Свикване и организиране на Общото събрание на адвокатите от страната;
 • Определяне и отчитане на встъпителни и годишни вноски на адвокатите за бюджета на Висшия адвокатски съвет;
 • Разглеждане на жалби срещу избори на органи на адвокатските колегии, срещу решения на Общото събрание на адвокатските колегии, срещу решения на адвокатските съвети, срещу откази за допускане на адвокати и младши адвокати до изпит и срещу откази за вписване във водените регистри;
 • Провеждане на семинари, научни конференции и други форми за обучение на адвокати, включително дейността по организиране на Център за обучение на адвокати;
 • Разглеждане на искания, жалби и сигнали за усъвършенстване на законодателство, за постановяване на тълкувателни решения и даване на становища по проекти за нормативни актове и тълкувателни дела;
 • Участие в дисциплинарни производства пред Висшия дисциплинарен съд;
 • Разглежда искания на граждани и юридически лица за сезиране на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите, и подава искания за установяване на противоконституционност;
 • Извършва други действия, предвидени в нормативни актове.

При упражняване на правомощията си Висшият адвокатски съвет обработва лични данни на кандидати за адвокати, адвокати, младши адвокати, адвокати от Европейския съюз, жалбоподатели, клиенти на адвокати и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, § 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, Висшият адвокатски съвет обработва лични данни на основание чл. 6, § 1, б. „в“ и чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато ВАдвС обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4. Категории получатели на данни извън ВАдвС.

Висшият адвокатски съвет не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Национално бюро за правна помощ, Висш дисциплинарен съд, Висш контролен съвет, органи на адвокатските колегии, ВАС, ВКС, Конституционен съд, други съдилища, Прокуратура, следствени органи и др.);
 • Банки и други финансови институции за нуждите на извършвани плащания във връзка с осъществяваната дейност на ВАдвС;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

5. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни Висшият адвокатски съвет обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, данните в регистрите на адвокатите, младшите адвокати и чуждестранните адвокати. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

6. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Висшия адвокатски съвет (писмено или по електронен път), в което следва да направите конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Висшия адвокатски съвет.

На сайта на Висшия адвокатски съвет е достъпен образец на Искане за достъп до данни, чието използване има за цел единствено да Ви улесни при упражняване на правата Ви.

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния Административен съд.

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Висшият адвокатски съвет не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

9. Въведени от Висшия адвокатски съвет мерки за защита на личните данни.

Висшият адвокатски съвет е въвел мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, предвидени във Вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за мерките за защита на личните данни, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, предприети от Висшия адвокатски съвет, може да получите от длъжностното лице по защита на данните, като отправите въпросите си на адрес: dpo@vas.bg

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ