Висшият контролен съвет се състои от петима членове. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.
Контролният съвет избира председател от своя състав.

Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии.
Висшият контролен съвет се отчита пред общото събрание на адвокатите от страната.

Снимки: Лилия Йотова


Членове на Висшия контролен съвет

адв. Валентин Габриел Бенатов

адв. Валентин Габриел Бенатов
председател

адв. Николинка Христова Мянкова

адв. Николинка Христова Мянкова

адв. Милен Райчев Райков

адв. Милен Райчев Райков

адв. Димитринка Стефанова Герганова

адв. Димитринка Стефанова Герганова

адв. Снежина Христова Христова

адв. Снежина Христова Христова