Висшият контролен съвет се състои от петима членове. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.
Контролният съвет избира председател от своя състав.

Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии.
Висшият контролен съвет се отчита пред общото събрание на адвокатите от страната.

Снимки: Лилия Йотова


Членове на Висшия контролен съвет

адв. Драгомир Георгиев Димов

адв. Драгомир Георгиев Димов

адв. Меглена Хари Гунчева

адв. Меглена Хари Гунчева

адв. Александър Савов Даскалов

адв. Александър Савов Даскалов

адв. Александър Хараланов Попчев

адв. Александър Хараланов Попчев

адв. Валентин Габриел Бенатов

адв. Валентин Габриел Бенатов