Обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, бр. 17/26.02.2019 г.

В Държавен вестник, бр. 17 от 26.02.2019 г., Официален раздел, е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за личните данни.http://dv.parli...


КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните.

На свое редовно заседание, проведено на 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни прие списък на видовете операции по обработване на лични да...


Примерни "Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни" и приложения към тях

Уважаеми колеги, За Ваше улеснение на сайта на Висшия адвокатски съвет са достъпни примерни документи – Вътрешни правила за мерките за защита на личн...


Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, обявен за обществено обсъждане на 30.04.2018 г., със...


Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването н...


Лични данни – Юридически барометър бр. 16 юли-декември 2017 г.

Представяме на Вашето внимание шестнадесетия брой на Юридически барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоян...


Лични данни – Длъжностно лице по защита на данните

Бързото технологично развитие, нарастването на мащаба на обмена и събирането на лични данни наложиха по-голяма съгласуваност на нормативната рамка в Е...


Длъжностно лице по защита на данните определяне, статут и задачи

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването н...


Лични данни – Видеонаблюдение на работното място

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТОВ своята практика Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ многократно се е произнасяла по въпросите на обработва...


Лични данни – Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения

Нови моменти в правната уредба на защитата на личните данниВъпросите, свързани със законосъобразното обработване на лични данни, са особено актуални и...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни