Висшият адвокатски съвет свиква и провежда Общо събрание на адвокатите от страната, изпълнява негови решения и дава отчет пред него, определя встъпителните и годишните вноски на адвокатите за бюджета си, издава наредби, възложени със Закона за адвокатурата, произнася се по жалби срещу незаконосъобразни решения на Общото събрание на адвокатските колегия и по законосъобразността на избора на адвокатските съвети, произнася се по жалбите и протестите срещу постановленията на адвокатските съвети за допускането до стаж и за приемането на адвокати, води списък на адвокатите в страната, който се обнародва в Държавен вестник, осигурява и одобрява разходите за дейността на Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд.

Снимки: Лилия Йотова
Основни членове на Висшия адвокатски съвет:

адв. Ралица Босилкова Негенцова

адв. Ралица Босилкова Негенцова
председател

адв. Атанас Тодоров Стоянов

адв. Атанас Тодоров Стоянов
зам.-председател

адв. Людмил Николов Рангелов

адв. Людмил Николов Рангелов
зам.-председател

адв. Стефка Ганева Въжарова

адв. Стефка Ганева Въжарова
главен секретар

адв. Албена Георгиева Пискова

адв. Албена Георгиева Пискова

адв. Валя Симеонова Гигова

адв. Валя Симеонова Гигова

адв. Веселка Илиева Коева

адв. Веселка Илиева Коева

адв. Лидия Георгиева Атанасова

адв. Лидия Георгиева Атанасова

адв. Емил Петров Ядков

адв. Емил Петров Ядков

адв. Красимир Иванов Краев

адв. Красимир Иванов Краев

адв. Милен Борислав Ралчев

адв. Милен Борислав Ралчев

адв. Никола Димитров Рангелов

адв. Никола Димитров Рангелов

адв. Станислав Йорданов Тонов

адв. Станислав Йорданов Тонов

адв. Стефан Христов Ботев

адв. Стефан Христов Ботев

адв. Христо Тодоров Христов

адв. Христо Тодоров Христов


Резервни членове

адв. Валентина Видинова Адиркова

адв. Валентина Видинова Адиркова

адв. Валя Георгиева Иванова

адв. Валя Георгиева Иванова

адв. Йосиф Давид Герон

адв. Йосиф Давид Герон

адв. Мария Симеонова Ганева

адв. Мария Симеонова Ганева

адв. Нели Любомирова  Виодорова

адв. Нели Любомирова Виодорова

адв. Румен Цветанов Петков

адв. Румен Цветанов Петков

адв. Светлана Несторова Проданова

адв. Светлана Несторова Проданова

адв. Христо Анастасов Караманолов

адв. Христо Анастасов Караманолов