Висшият адвокатски съвет свиква и провежда Общо събрание на адвокатите от страната, изпълнява негови решения и дава отчет пред него, определя встъпителните и годишните вноски на адвокатите за бюджета си, издава наредби, възложени със Закона за адвокатурата, произнася се по жалби срещу незаконосъобразни решения на Общото събрание на адвокатските колегия и по законосъобразността на избора на адвокатските съвети, произнася се по жалбите и протестите срещу постановленията на адвокатските съвети за допускането до стаж и за приемането на адвокати, води списък на адвокатите в страната, който се обнародва в Държавен вестник, осигурява и одобрява разходите за дейността на Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд.
Основни членове на Висшия адвокатски съвет:

д-р Ивайло Иванов Дерменджиев

д-р Ивайло Иванов Дерменджиев
председател

адв. Валя Симеонова Гигова

адв. Валя Симеонова Гигова
зам.-председател

адв. Ина Николаева Лулчева

адв. Ина Николаева Лулчева
зам.-председател

адв. Ели Иванова Христова

адв. Ели Иванова Христова
главен секретар

адв. Красимир Иванов Краев

адв. Красимир Иванов Краев
зам.-главен секретар

адв. Ангел Симеонов Калайджиев

адв. Ангел Симеонов Калайджиев

адв. Ценимир Братоев Братоев

адв. Ценимир Братоев Братоев

адв. Златимир Бориславов Жечев

адв. Златимир Бориславов Жечев

адв. Албена Георгиева Пискова

адв. Албена Георгиева Пискова

адв. Асен Георгиев Георгиев

адв. Асен Георгиев Георгиев

адв. Димитър Радев Вълчев

адв. Димитър Радев Вълчев

адв. Нина Николова Седефова

адв. Нина Николова Седефова

адв. Бойко Цветков Ботев

адв. Бойко Цветков Ботев

адв. Красимира Рангелова Иванова

адв. Красимира Рангелова Иванова

адв. Катерина Добрева Михайловска

адв. Катерина Добрева Михайловска


Резервни членове

адв. Мария Симеонова Ганева

адв. Мария Симеонова Ганева

адв. Красимир Янков Недев

адв. Красимир Янков Недев

адв. Стефан Ангелов Левашки

адв. Стефан Ангелов Левашки

адв. Иван Кръстев Чолаков

адв. Иван Кръстев Чолаков

адв. Стефка Ганева Въжарова

адв. Стефка Ганева Въжарова

адв. Стефан Марков Гугушев

адв. Стефан Марков Гугушев

адв. Йордан Цветанов Йорданов

адв. Йордан Цветанов Йорданов

адв. Атанас Тодоров Стоянов

адв. Атанас Тодоров Стоянов

адв. Петър Владиславов Славов

адв. Петър Владиславов Славов

адв. Александър Емилов Кашъмов

адв. Александър Емилов Кашъмов