ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

19.05-09.06.2017 г.

На 20 и 21.05.2017 г. се състояха първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати.

На 25.05.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на становище по т.д. №2/2017г. ОСГК на ВКС, образувано по разпореждане на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката в хипотезата, при която топлоснабденият имот е предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение – собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или титулярът на облигационното право на ползване?

На 25.05.2017 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к.д. №2 / 2017г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав, I колегия, 8 отделение на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване в частта й, отнасяща се за работещите пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Становището бе изготвено от адв.Снежана Василева, като в разработката му взеха участие и адв. Тодор Табаков, и адв. Сибила Игнатова.

На 25.05.2017 г. се получи искане за даване на становище по т.д. № 1/2017 г. на ОСТК относно допълнително включени въпроси, по предложение на председателя на Висшия адвокатски съвет, а именно:

1. От кой момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план: от момента на обявяване в търговския регистър на Определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в срока по чл. 685 ТЗ, или след обявяване в Търговския регистър на Определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ?

2. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по несъстоятелността отказва свикване на събрание на кредиторите?

3. Могат ли получените суми от продажба на имущество, върху което е учредена ипотека или залог, да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по чл. 629б от ТЗ или на разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (и в частност възнаграждения на синдика), когато получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ?

4. Чия собственост стават недвижимите имоти и движимите вещи, останали непроданени в производството по несъстоятелност, след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от Търговския регистър?

На 25.05.2017 г. се проведе съвместно мероприятие на Богословския факултет на СУ„Св.Климент Охридски“, Висшия адвокатски съвет, Софийския адвокатски съвет и Асоциацията на жените-адвокати на тема: „По съвестта на вярата и дълга на гражданската свобода“, във връзка с номиниране на Българската православна църква за Нобелова награда по повод спасяването на българските евреи от холокоста.

Председателят на ВАдвС Ралица Негенцова направи приветствие. Присъстваха и главният секретар Стефка Въжарова, и членовете на ВАдвС Христо Христов и Валентина Адиркова.

На 31.05.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на становище по т.д. №1/2017г. ОСГК на ВКС, образувано по разпореждане на председателя и на зам.-председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

Може ли съдът при иск по чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ да определи обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско възнаграждение, в размер по-малък от платения в наказателния процес?

Становището ще бъде изготвено от адв. Георги Атанасов.

На 31.05.2017 г. Председателят на Висшия адвокатски съвет изпрати искане до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители за предприемане на действия за преустановяване на незаконосъобразна практика на частни съдебни изпълнители по прилагането на чл. 31 от Закона за адвокатурата.

Проектът на искането бе изготвен от адв. Валя Гигова.

На 02.06.2017 г. бяха поднесени венци пред паметните плочи на Илия Цанов в София и Русе. Присъстваха председателят на ВАдвС Ралица Негенцова, зам. председателят Людмил Рангелов и членът на съвета Стефан Ботев, както и председателят на АС-Габрово Евгени Попов.

На 03.06.2017 г. се проведе устния изпит за адвокати и младши адвокати.

На 05.06.2017 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова взе участие в среща, организирана от Софийския районен съд, на тема: „Как по-ефективно да се използва медиацията по брачни и граждански дела“.

На 07.06.2017 г. се състоя конференция на тема: „ Гаранции за ефективен достъп до правната помощ в досъдебната фаза на наказателните производства. Сравнително-правна перспектива“ – организирана от Националното бюро за правна помощ и Институт „Отворено общество – София“. Председателят на ВАдвС Ралица Негенцова откри конференцията и направи приветствие. Присъстваха членовете на ВАдвС Валя Гигова и Нели Виодорова.

На 08.06.2017 г. в зала 272 на СУ „Св.Климент Охридски“ се състоя конференция на тема:“ Съдебната реформа. Гласът на бизнеса“.

Приветствие изнесе председателят на съвета Ралица Негенцова. Участие взеха главният секретар Стефка Въжарова и членът на съвета проф. Георги Димитров.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ