Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК по някои въпроси от производството по търговска несъстоятелност.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Становища / Върховен касационен съд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на председателя на Висшия адвокатски съвет за допълване предмета на тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК на ВКС


Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСНК по следния въпрос: „Приложим ли е институтът на освобождаване от наказателна отговорност с...


ИСКАНЕ

Становища / Върховен касационен съд

ИСКАНЕ от председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с прилагането на Закона за енергетика...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСГК по следния въпрос: „Може ли съдът по иск по чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ да определи обезщетениет...


Становище по конституционно дело №1 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №1 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на тек...


Становище по конституционно дело №2 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №2 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на ВКС за установявяне на противоконституционност на разп...


Становище по конституционно дело №3 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №3 / 2017 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционнос...


Становище по конституционно дело №4 / 2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №4 / 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на проти...


Протокол № 1 от 28.12.2016 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 1НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, 28 декември 2016 год., се проведе заседание н...


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2016 г.

Висш дисциплинарен съд / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2016 г.

Висш контролен съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2016 г.


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 23.12.2016 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 ЗА срещу решение на Избирателната комисия за избор на органи на АК-Кюстендил (продължение от 16.12.16 г.).До...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни