Д Н Е В Е Н Р Е Д

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

на 19.05.2017 г.

1/ Информация за събития и мероприятия за периода 22.04.2017 г –19.05.2017 г.

Докладва : Председателят на ВАдвС

2/ Дисциплинарни и индивидуални преписки.

Докладват : Членове на ВАдвС

3/ Финансови въпроси

- Разходи

- Справка за дължимия и невнесен членски внос от АК към ВАдвС, за периода 2011 – 2016 г.

- Вх.№ 1092- Молба за съфинансиране от СЮБ

- Молби за дарения – социални помощи, и др.

Докладва: Главният секретар на ВАдвС

4/ Преглед на работните групи и Комисия по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет.

Докладва: Председателят на ВАдвС

5/ Актуализация на сайта на Висшия адвокатски съвет. Оптимизация на документооборота между членовете на ВАдвС, и между членовете на ВАдвС и администрацията на ВАдвС.

Докладват : Проф.Г.Димитров, Емил Ядков

6/ Действия за подобряване медийния облик на българската адвокатура- Медийна стратегия на Висшия адвокатски съвет / В изпълнение на Решение № 5 на Общото събрание/.

Докладват : Председателят на ВАдвС

и Красимир Недев

7/ Предстоящи събития, мероприятия ,становища

Докладва : Председателят на ВАдвС

8/ Разни.

Главен секретар на ВАдвС - Стефка Въжарова