Брой 3-4/м. март-април 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 2/м.февруари 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1/ м. януари 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Становище по тълкувателно дело №:2/2011 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2011 г., по въпросите относно приложението на чл. 106, ал 1, т. 2 от Закона за държавния служител в случаите, когат...


Становище по тълкувателно дело №:3/2011 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2011 г. (7.10.2011 г.) по поставения на тълкуване въпрос относно приложимостта на административното производство по...


Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС   по въпроси, свързани с упражняване правото на строеж и неговото погасяване при у...


Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с нищожността...


Становище по тълкувателно дело №1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2011 г. на ОСТК на ВКС , за правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО.


Становище по тълкувателно дело №2/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСНК на ВКС   по искането на Главния прокурор до Общото събрание на Наказателната колегия на...


Становище по тълкувателно дело № 2/17.03.2011г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/17.03.2011г., ОСГК и ТК на ВКС   относно връзката между допустимостта на съдебното решение и правната ква...


Становище по тълкувателно дело №2/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСГК на ВКС   на какви изисквания следва да отговаря сградата, построена в терен по § 4 от ПЗ...


Становище по тълкувателно дело №3/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС по материалноправен въпрос, решаван противоречиво от съдилищата и отнасящ се до приложение...


Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г. за 19.01.2012 г. ОСГК и ТК на ВКС. Въпросът е формулиран по следния начин: „Какво е съдържа...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни