Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 22.01.2016 г.:

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 15.01.2016 г. до 22.01.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Среща с председателя на Националното бюро за правна помощ г-жа Елена Чернева.

ІІІ. Отчет за дейността на фондация “Център за обучение на адвокати - Кръстьо Цончев” през 2015 г.

Докладва Траян Марковски (председател с изтекъл мандат на Управителния съвет).

ІV. Определяне на представител на Висшия адвокатски съвет в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (създаден с ПМС № 3/13.01.2016г., ДВ, бр. 4/16 г.).

Докладва председателят на ВАС.

V. Дисциплинарни и други преписки.

VІ. Разглеждане на отчета на Висшия адвокатски съвет за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 27 и 28.02.2016 г.

VІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

VІІІ. Доклад-обобщение на работната група относно постъпили предложения за изменения и допълнения на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Докладва заместник-председателят на ВАС Юрий Бошнаков

ІX. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

X. Разни.