Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 13.01.2016 г.:

І.Разглеждане на жалби срещу решения на избирателни комисии по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Разни.