Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 15.01.2016 г.

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 18.12.2015 г. до 15.01.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.За работата на българската адвокатура в изпълнение на правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България.

Докладва председателят на ВАС.

ІІІ.Дисциплинарни и други преписки.

ІV.Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

V.Информация-отчет за изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ. Разглеждане на проекта за на бюджет на Висшия адвокатски съвет за 2016 годинаиприеманена решение.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІІ.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

VІІІ.Разни.