Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 19.02.2016 г.:

І. Приемане на становище на Висшия адвокатски съвет по искането на главния прокурор до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Докладва работната група.

ІІ. Разглеждане на жалби по чл. 99, ал. 5 и чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решения на избирателни комисии в различни адвокатски колегии.

Докладва председателят на ВАС.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Разни.