Висш съдебен съвет
Висш съдебен съвет

Висшият съдебен съвет (ВСС) единодушно реши, че ще направи такива промени в Правилника за администрацията на съдилищата, че да гарантира достъп на всички адвокати по делата, независимо дали са пълномощници на страните. Това стана, след като на днешното му заседание вижданията на адвокатурата по въпроса изрази председателката на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) Ралица Негенцова, която дойде заедно със заместниците си Людмил Рангелов и Атанас Стоянов и с главния секретар на съвета Стефка Въжарова.

Повод за посещението на адвокатите беше готвеният от ВСС нов правилник за администрацията на съдилищата.

Негенцова започна с това, че иска да обясни защо и адвокати, които не са пълномощници по делата, трябва да имат достъп до тях. Тя даде пример с това, че когато се извършва продажба на имот и адвокатът установи, че има вписана искова молба, той трябва да види какво е делото, за да прецени дали с него се засягат правата на неговия клиент.

"Във всички правилници адвокатите се определят като отделни субекти с индивидуален достъп до информация, различни от страните по делото. В проекта се предвиждат две хипотези на достъп. Първата е, когато те са представители на страна и когато срещу адвокатска карта трябва да направят справка. Съгласни сме, че в чл. 78 от правилника задължително трябва да се запише, че се отразява в картона кой адвокат за какво взема съответното дело. В чл. 78, ал.2 сега се заличава разликата между реда за получаване на копия и преписи и срокът става тридневен. Щом едно лице е страна, неин представител може да се запознава с делото на общо основание, може да взема и съответните копия от книжа. Досега съществуващите норми дават тази възможност. Този начин на удължаване на срока създава не само неудобство, но е и в противовес с всички виждания за реформа и намаляване на административната тежест", каза Негенцова. И заключи: "Вместо да се избегне бумащината, се получава нова - с постоянно подаване на молби, преминаване в деловодство, доклад на съдията, връщане в деловодството".

Тя каза, че ВАдС предлага чл. 78 ал. 2 от правилника да се раздели на две части. "Копие в деня на поискването се дава на страните и техните представители, които могат сами да копират, а на адвоката, който не е пълномощник, това да става с писмено искане и разпореждане на съдията докладчик. При писмено поискване на удостоверения и преписи, те да се предоставят в деня на поискването или най-късно в следващия ден с разпореждане на докладчика", обясни Негенцова. Според нея е дошло времето, когато на адвокатурата да не с гледа като на опонент, а на партньор.

Каролина Неделчева заяви, че всички правилници досега са препращали към чл. 31 от ЗА, по отношение на достъпа на адвокатите до делата. И посочи, че проблемът е дошъл от издадената наскоро заповед на председателя на Софийския градски съд (СГС) Калоян Топалов, с която беше органичен достъпа на адвокатите само до тези дела, по които са упълномощени. "Досега много рядко някой съд си е позволявал това и ще се наложи да детайлизираме регулацията в правилника, така че чл. 31 ЗА да се прилага еднакво от всички", каза тя.

Соня Найденова припомни, че и друг път при други председатели на СГС са възниквали такива конфликтни ситуации с адвокатурата. "Запознах се с мотивите на ВАдС и ги споделям и с предложената промяна бихме избегнали всякакви възможности един или друг административен ръководител да тълкува различно разпоредбите", каза тя. И попита дали адвокатурата би се съгласила да бъде възобновена една забравена традиция, съществувала до 40-те години на миналия век - за съвместно откриване на съдебната година през септември. "Дали бихме могли да направим нещо да я възродим, за да покажем, че представителите на различните юридически професии работят в един общ интерес", каза Найденова. А Негенцова приветства това предложение. Така на работната група, която работи по правилника за администрацията на съдилищата беше възложено да прецизира текстовете, които касаят достъпа на адвокати по делата. "Този проблем е стар и се надявам най-после да се реши", заяви Васил Петров.