ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на 07.07.2017 г.

1. Информация за събития и мероприятия за периода 23.06.2017 г.- 07.07.2017 г.

Докладва : Председателят на ВАдвС

2. Отчет за дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за периода 01.01.2017 г – 30.06.2017 г.

Докладва : Председателят на УС на ЦОА

3. Финансови въпроси;

Докладва: Главният секретар на ВАдвС

4. Определяне, на основание чл. 120 ал. 3 от Закона за адвокатурата, на участниците на ротационен принцип в заседанията на Висшия адвокатски съвет, за периода 01.10.2017 – 31.03.2018 г.

Докладва: Председателят на ВАдвС

5. Правилник за организация и дейността на Висшия адвокатски съвет.

Докладва: Христо Христов – член на ВАдвС

6. Доклад на работната група по ЗИД на ЗА и определяне основни насоки за изменение на Закона за адвокатурата.

Докладва: Емил Ядков – председател на

работната група

7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.

Докладват: Членове на ВАдвС

8. Конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК.Възможните решения“ - Организационни въпроси.

Докладва: Валя Гигова – член на ВАдвС

9. Предстоящи събития и мероприятия.

• Определяне дата и тема на Есенната конференция на българската адвокатура.

Докладва: Председателят на ВАдвС

10. Разни.

Главен секретар на ВАдвС

Стефка Въжарова