Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСНК по въпрос, свързан с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл. 113 от НПК, а именно –...


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Становища / Върховен касационен съд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  за приемане на тълкувателно решение до ОСГК на ВКС във връзка с приложението на чл. 62, ал. 4 СК по въпросите: Кой е началният...


ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Становища / Върховен касационен съд

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ТЪЛКУВАНЕ със следните аргументи : Практикуваното от ВКС тълкуване  на нормите на чл.1 и 2 от Закона за деноминац...


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Становища / Върховен касационен съд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ до ОСГК за тълкувателно решение по следния въпрос: Приложими ли са правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева (05.07.1999...


Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на...


Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. ОСНК по следните въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.378, ал.4 НП...


Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК по някои въпроси, свързани с исковете за защита на собствеността и владението.


Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГКТК относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута.


Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСНК по някои въпроси, свързани с прилагането на чл. 263, ал. 1 НПК в случаите, в които по делата има вещест...


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК по въпроси, свързани с жилищностроителните кооперации и етажната собственост, иска по чл.53, ал.2 ЗКИР,...


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГКТК по следния въпрос: Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно...


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №5/2014г ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №5/2014г ОСГКТК по следните допълнителни въпроси: 1. Какъв е видът недействителност на договор, сключен от...


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСНК по следния въпрос: Следва ли да се ангажира наказателната отговорност по чл.227б, ал.2 НК на управителя...


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГК по следния въпрос: Намира ли приложение предвиденото в чл.328, ал.1, т.10а КТ основание за прекратяване...


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГКТК по следните въпроси: Как се определя размера на обезпечението за спиране изпълнението на осъдително въ...


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.12, ал.3 ЗМИП.


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение...


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК по някои въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК).


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни