І. Информация за събития и мероприятия в периода от 13.03.15 г. до 27.03.15 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Избор на членове на Националното бюро за правна помощ от квотата на Висшия адвокатски съвет за тригодишен мандат (чл. 11, ал. 3 във връзка с чл. 12 от Закона за правната помощ).

Докладва председателят на ВАС.

V. Определяне на датите за провеждане на пролетната изпитна сесия за адвокати младши адвокати.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Определяне на темата за 2015 г. в състезанието за годишните награди на Висшия адвокатски съвет за студенти-юристи.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ.Доклад на работната група за преглед на процесуалното законодателство относно предложения във връзка с изменения на ГПК и други процесуални закони.

Докладва заместник-председателят Юрий Бошнаков

VІІІ. Предложение за формиране на работна група за подготовка на предложение за усъвършенстване на законодателството в областта на здравеопазването и правата на пациентите.

Докладва председателят на ВАС.

ІХ. Предложение за задълбочаване информираността и знанията на българските адвокати по правото и правната практика на Европейския съюз.

Докладва Марио Топчийски

Х. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

ХІ. Разни.