І. Информация за събития, мероприятия и становища във връзка с изпълнение на функциите на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11 от Закона за адвокатурата.

Докладва председателят на ВАС

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Преглед на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 21.02.2015 г.

Докладва председателят на ВАС

V. Приемане на решение по чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата за участие на председатели на адвокатски съвети от страната в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода от 01.04.2015 г. до 30.09.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Разни.