Д Е К Л А Р А Ц И Я

Висшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия във връзка с внесения в 43-тото Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Тази позиция съдържа недопустими квалификации, некоректни внушения и е резултат на непознаване на характера и естеството на професионалната работа на адвокатите.

Предлаганите изменения в Закона за адвокатурата са съобразени не толкова с интересите на адвокатите, а най-вече с необходимостта от оказване на професионална и компетентна правна помощ и съдействие на техните клиенти.

Не могат да бъдат споделени аргументите, че чрез тези законодателни промени се създава неоправдано предимство при упражняване на дейностите по чл. 24 от Закона за адвокатурата, които са от изключителната компетентност на адвокатите и упражняването им по занятие е недопустимо от трети лица. Тази законодателна промяна е на практика прецизиране на правомощия и дейности, които и досега адвокатите са извършвали. Желанието за създаване на реални механизми за санкциониране по административен ред на лица, осъществяващи нерегламентирана адвокатска дейност е продиктувано от разбирането да се създадат гаранции за защита на интересите на гражданите и не може да бъде разглеждано като опит за изземване на властнически правомощия. Търсенето на отговорност от лица, които не са вписани като адвокати и упражняват тази дейност, е в пряка зависимост от необходимостта да не се нарушава правовия ред.

Приемаме изявленията в заявената позиция като грубо вмешателство в организацията и дейността на адвокатурата при упражняване на високоотговорната и конституционно закрепена дейност за защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридически лица.

Предлаганите законодателни изменения са насочени към повишаване на критериите и изискванията, както при приема, така и при упражняването на адвокатската дейност, което от своя страна е форма на гаранция за повишаване на качеството на извършваната правна помощ и съдействие. Аналогични са изискванията при прием на съдии, прокурори, следователи, нотариуси, частни съдебни изпълнители.

Предоставянето на удостоверителни функции на адвокатите ще облекчи и улесни гражданския оборот и представлява разширяване на правомощията по чл. 32 от Закона за адвокатурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА