Становище по тълкувателно дело №1/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. по следния въпрос: "В кои случаи при едновременно оспорване на административен акт по съдебен и по адми...


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС по въпросите: Какъв е характера на сроковете по чл.34 ЗАНН? Препраща л...


Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по някои противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4...


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по допълнително включен в предмета на делото въпрос.


Становище по тълкувателно дело №2/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. по въпроси относно прилагането на чл.25, ал.1, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обяв...


Становище по тълкувателно дело №3/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2014 г. по въпросите: Подлежи ли на съдебен контрол акта, с който горестоящият административен орган се произнася в...


Становище по тълкувателно дело №4/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. по въпросите: Допустимо ли е със заповедта по чл.112, ал.2, т.1 ДОПК директорът на компетентната териториалн...


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. по въпроса: "Дължат ли се годишните такси по чл.102, ал.3, т.3, б. "а" и "б" от Зак...


Становище по тълкувателно дело №6/2014 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2014 г. по въпроси, свързани с прилгането на Пар.1а, т.4 от ДР на Закона за държавната собственост във връзка с чл.3...


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСГК  по следния въпрос: Какъв е давностният срок на иска за възстановяване на предишна работа –...


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК, по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.242 НК, когато...


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК, по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения.


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС по въпросите: Какъв е характера на сроковете по чл.34 ЗАНН? Препраща л...


Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по някои противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4...


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по допълнително включен в предмета на делото въпрос.


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни