І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 ЗА срещу решение на Избирателната комисия за избор на органи на АК-Кюстендил (продължение от 16.12.16 г.).

Докладва Любомир Денев.

ІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

ІІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІV. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

V. Разни.