Дневен ред за заседания в сградата на Висшия адвокатски съвет в София, ул. „Калоян“ № 1-а, които ще се проведат на 16.12.2016 г.:

Съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет,

Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд

по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2

от Закона за адвокатурата

Единствена точка: Определяне на състава на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата (председател на Висшия адвокатски съвет, членове на Висшия адвокатски съвет, членове на Висшия контролен съвет, председател на Висшия дисциплинарен съд, членове на Висшия дисциплинарен съд), който ще се проведе на Общото събрание на адвокатите в страната, насрочено за 25 и 26 февруари 2017 г., както и на 5 март 2017 г., ако е необходим допълнителен избор.

Докладва председателят на Висшия адвокатски съвет.

…………………………………………………………………………..

Заседание

на Висшия адвокатски съвет на 16.12.2016г.:

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 18.11.2016 г. до 16.12.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Разглеждане на жалба по чл. 106, ал. 4 от ЗА срещу решение на Избирателната комисия за избор на органи на АК-Кюстендил.

Докладва Любомир Денев

ІІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІV. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

V.Определяне на датите за заседанията на Висшия адвокатски съвет за първото полугодие на 2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

VІІ. Определяне на Комитет за присъждане на новоучредената награда „Адвокат Тодор Бурилков“ за удостояване на адвокати със значим принос в изграждането на авторитета и развитието на българската адвокатура, в защитата на правата и законните интереси на гражданите, както и в защитата на професионалните права на българските адвокати.

VІІІ. Разни.