П Р О Т О К О Л № 1

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, 28 декември 2016 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Комисията единодушно прие следния дневен ред:

1. Вземане на решение относно реда за обявяване на решенията на избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура;

2. Определяне на условията и реда за представяне и регистрация на кандидатите за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет;

След направените разисквания:

По т. 1 от дневния ред

Р Е Ш И :

1. Решенията на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура се обявяват незабавно след приемането им на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на нарочно обособено табло в сградата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. “Цар Калоян” № 1-а.

По т. 2 от дневния ред

Р Е Ш И :

1. За кандидати за председатели и членове на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет могат да бъдат издигани адвокати, които отговарят на следните условия:

- да имат най-малко 15 години адвокатски стаж;

- да не са избрани или да са членове в адвокатски съвет, контролен съвет или дисциплинарен съд на адвокатска колегия;

- да не са членове на съответния висш орган на адвокатурата, за който са предложени, два последователни мандата;

- да не им е наложено наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата», което да търпят към момента;

- да са изпълнили задължението си по чл. 49, ал.1, във връзка с ал.2 от ЗА към 31.01.2017 година.

2.Всеки член на адвокатска колегия може да прави писмени предложения за кандидати за Председател и членове на Висшия адвокатски съвет, Председател и членове на Висшия дисциплинарен съд и за членове на Висшия контролен съвет без ограничения в броя на предложенията. Предложението /заявлението може да бъде в свободен текст или по образец, предложен от ИК (приложение № 1 към настоящото решение).

3.Предложенията се отправят до Избирателната комисия и трябва да постъпят в деловодството на Висшия адвокатски съвет в срок до 17.00 часа на 25 януари 2017 г. Спазването на срока се удостоверява с входящия номер във входящия регистър на ВАС.

4.Предложенията трябва да съдържат следните данни:

- трите имена и личния номер на предложителя и член на коя адвокатска колегия е; `

- трите имена на предложения/те кандидат/и и член/ове на коя адвокатска колегия е/са;

- изборната длъжност, за която се предлага кандидата/ите;

-при възможност - данни за кандидата/ите във връзка с допустимостта на кандидатурата му/им до избор.

5. Данните за кандидата във връзка с допустимостта на кандидатурата му до избор са следните:

- общ юридически стаж на кандидата;

- адвокатски стаж на адвоката;

- за първи или втори последователен мандат се предлага кандидата;

- заявление, че кандидатът не е член на орган на адвокатска колегия в страната;

- заявление за липса на наложено и изтърпявано към момента дисциплинарно наказание „Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата”.

6. Към предложението или отделно в срока по т. 3 следва да се приложи Декларация за съгласие на кандидата да бъде издигната кандидатурата му за избор в изрично посочен висш орган на адвокатурата в свободен текст или по образец, предложен от ИК (приложение № 2 към настоящото решение).

7. В случай, че кандидатът е предложен за повече от един орган, същият следва да приложи Декларация за съгласие за всеки един от висшите органи на адвокатурата, за които е предложен. Липсата на изрична декларация ще се счита за липса на съгласие за издигане на кандидатурата му за съответния орган.

8. Декларацията по т.6 от настоящото решение следва да съдържа следните данни:

- три имена на адвоката - кандидат, предложен за Висшите органи на адвокатурата, личен номер на адвоката, член на коя колегия е;

- изявление, че е съгласен да бъде избиран в изрично посочен висш орган на адвокатурата;

- декларация, че не е член на орган на адвокатска колегия и, че не му е наложено наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата», което търпи към момента;

- декларация, че e изпълнил задължението си по чл. 49, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗА;

- посочване на общия юридически стаж и на адвокатския стаж;

9. Към декларацията кандидатът следва да представи Удостоверение от съответната адвокатска колегия, удостоверяващо:

- адвокатски стаж, при възможност и юридически стаж на кандидата;

- че кандидатът не е избран и не е член в органи на адвокатската колегия;

- че не му е наложено и че не изтърпява към момента дисциплинарно наказание «Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата»;

- че е изпълнил задължението си по чл.49,ал. 1 във връзка с ал.2 от ЗА.

Предложението, респ. Декларацията за съгласие, може да бъде придружено и от други документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 5.

10. Препис от настоящото Решение да се оповести в Интернетсайта на Висшия адвокатски съвет и на таблото на ИК във Висшия адвокатски съвет и да се изпрати до Адвокатските съвети в страната, които следва да го оповестят по подходящ начин на адвокатите – членове на съответната Адвокатска колегия.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: /п/

Членове: 1. /п/

2. /п/

Приложение № 1

Примерен образец

ДО

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ............................................................., личен № ..........................,

член на Адвокатска колегия- ...............................

Предлагам

адв................................................................,

член на Адвокатска колегия- ...............................

за кандидат за ................................................

Кандидатът:

1. Има общ юридически стаж ................. г.;

2. Има адвокатски стаж ..................... г.;

3. Предлага се за .......................... мандат;

4. Не е член на органи на адвокатска колегия в страната;

5. Не му е наложено и не изтърпява наказание „Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата”.

Приложение:

1. Декларация за съгласие

2. ........................................

ПРЕДЛОЖИТЕЛ: ........................

Приложение № 2

Примерен образец

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният:

адвокат ..................................................................................................................................................

вписан в Адвокатска колегия ......................................................................., с личен номер ....................................................................

от Единния регистър на адвокатите,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- съм съгласен да бъде издигната кандидатурата ми за ............................

(председател и/или член)

на .............................................................................................................................. и да бъда избиран

(орган)

за ...................................... на ...............................................................................................................................

(председател и/или член) (орган)

- към момента на подаване на настоящата имам ........г.,.........мес. общ юридически стаж и ........г., .........мес. адвокатски стаж

-спрямо мен няма образувани и висящи дисциплинарни производства;

- не съм лишен от право да бъда избиран в органите на адвокатурата;

- не съм избран и не съм член на органи в Адвокатска колегия ...........

- съм заплатил дължимия членски внос към АК и ВАС в изпълнение на задължението по чл. 49, ал.1 във връзка с ал.2 от Закона за адвокатурата;

- към момента на подаване на настоящата настоящия не съм член за втори последователен мандат на съответния висш орган на адвокатурата, за който съм предложен като кандидат;

Гр........................... ДЕКЛАРАТОР:

Дата.......................