Историческа справка

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Първият опит за цялостна законодателна уредба на адвокатската професия е направен с постановленията на глава Х “За адвокатите”, (чл.181-211) от Закона...Декларация по чл. 10

Висш адвокатски съвет / Финансово подпомагане на адвокати

Декларация (приложение № 1 към чл. 10,т. 7)


Статут и структура

Висш контролен съвет


Статут и структура

Висш адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен м...


Общо събрание на адвокатите от страната

Общо събрание

Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до 15 януари на адвокатскит...

Правилник за организацията и дейността на Комисията по правни въпроси към ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Комисия по правни въпроси

Правилник за организацията и дейността на Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет.


Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

Фондация “Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев” е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на За...© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body