РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ СЕ ОТКРИ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

На 15.06.2017 г. към Адвокатския съвет Хасково се откри Регионален център за консултиране.

Неговата цел, както и при останалите подобни центрове в страната, е предоставяне на безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от Хасковска област чрез консултации от адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ.

„Всички ние трябва да популяризираме дейността на Центъра, който ще осигурява провеждането на консултации всеки вторник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.30 часа, като при необходимост могат да се провеждат и в останалите работни дни от седмицата, което ще бъде обявено на сайта на АК. Адвокатите от Центъра ще предоставят безплатна правна помощ под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, отговарящи на някое от условията по чл. 22, ал. 1 ЗПП или чиито доходи не надвишават определения за страната размер на линията на бедността, която в момента е 314 лева месечно“, каза в приветствието си адв. Веска Запрянова - председател на адвокатския съвет към АК – Хасково.

Специални гости на събитието бяха Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, Елена Чернева - Председател на НБПП, Албена Пискова – член на ВАдвС, ръководители и представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане", Дирекция „Бюро по труда" Хасково, Дирекция „Регионална служба по заетостта" Хасково, „Дом за медико-социални грижи за деца" Хасково, Териториално поделение на „НОИ", ТД „НАП", Окръжен, районен и административен съд - Хасково, ОДМВР, Окръжна и Районна прокуратура и др.

Процедурата по предоставяне на безплатна правна помощ под формата на правни съвети и консултации включва подаване на молба-декларация по образец от лицето, към която се прилага документ, удостоверяващ месечния му доход или документ от Дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес, удостоверяващ някое от обстоятелствата по чл. 22, ал. 1 ЗПП. Тези обстоятелства се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от НОИ за размера на пенсията при лице пенсионер, служебна бележка от Бюрото по труда, удостоверение от НОИ за месечния размер на обезщетението при безработно лице, служебна бележка от работодател или копие на трудов или граждански договор, удостоверяващ месечния доход на работещо лице, декларация за семейно и имуществено състояние на лицето по образец, утвърден от НБПП. В случай че лицето не отговаря на условията за предоставяне на правна помощ в Центъра, същото може да бъде насочено да ползва горещия телефон за правна помощ 070018250. Начинанието е свързано с подобряване на правораздаването и гарантирането на свободен достъп до правосъдие на всеки, независимо от неговия социален статус.

Снимки от събитието можете да видите във Фотогалерията.