Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №6/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателската правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 КТ.”   

Становище по тълкувателно дело №5/2012 г. насрочено за 5 юли 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Допустим ли е иск за установяване неистинност на документ по чл. 124, ал. 4, изр. 1 ГПК, ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да се позове на влязлото в сила решение по установителния иск в производството по висящ исков процес, в който документът е бил представен, но ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК.

Становище по тълкувателно дело № 5/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г., ОСГК на ВКС . - По поставения за тълкуване въпрос : „Налице ли е заобикаляне на закона по чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД, когато с договор за дарение се отчужди идеална част от частта на дарителя в съсобствен имот на трето за съсобствеността лице и останалата идеална част е прехвърлена впоследствие с договор за продажба на същото лице, без частта на дарителя да е предложена за изкупуване на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33, ал.1от ЗС ?”

Становище по тълкувателно дело № 4/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС насрочено за 27.09.2012 г., 14,30 ч. за противоречива практика по приложението на чл. 120 ЗЗД, позоваването на давността пред орган, сезиран за защита на субективното право, касае ли хипотезите на придобивна давност? Дали изтеклият, установен от закона срок по чл. 79 ЗС, води ли автоматично до придобиване право на собственост и позоваването на давността елемент ли е от фактическия състав на придобивното основание? И по възможността да бъде придобито право на собственост на недвижим имот, на основание чл. 79 ЗС от лице, което не се е позовало на давността преди смъртта си и възможността неговите права да се признаят на неговите наследници в съдебен процес по спор за собственост.

Станaвище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 20 септември 2012 г . ОСНК на ВКС за изготвяне на решение по следния въпрос: „Постановяването на осъдителна присъда и налагането на ефективно наказание „лишаване от свобода” може ли да бъде отчитано от решаващия съд при произнасяне по реда на чл. 309 НПК (или чл. 317 вр. чл. 309 НПК) и да бъде основание за определяне на по-тежка мярка за неотклонение на подсъдимия или това е възможно само при наличието на предпоставките, посочени в разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НПК?”

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 537, ал. 2 от ГПК конститутивните нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот или този ред е приложим само за констативните нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот.”

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване имуществото на ищеца или същото се предполага.

Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г. за 7.06.2012 г. от 14,30 часа, ОСГК на ВКС.  По следния материалноправен въпрос: „Може ли да се възстанови работникът или служителят на предишната работа при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда, ако заповедта за уволнение е отменена, но междувременно срокът на предизвестието е изтекъл?”

Становище по тълкувателно дело №2/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал.1, т. 1 ГПК определенията на съда по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение.

Становище по тълкувателно дело №1/2012 г. ОСНК на ВКС въпроси относно приложението на чл. 72 НПК в производството по вземане на мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата.

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСНК на ВКС относно разглеждането на гражданския иск в наказателния процес при настъпване на основанията за погасяване на наказателното преследване в хипотезите на изтекла давност, последвала амнистия или смърт на дееца.

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.  ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос – „ При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивно решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размерът на обезпечението“.  

Становище по тълкувателно дело № 6/02.11.2011 г . ОСГК на ВКС , по поставения за тълкуване въпрос: „Ако недвижим имот е прехвърлен на две лица срещу задължение за издръжка и гледане, което се изпълнява само от единия длъжник, може ли кредиторът да развали договора с другия длъжник поради неизпълнение на осование чл. 87, ал. 3 от ЗЗД или няма това право, поради съответното приложение на правилата за солидарните задължения спрямо неделимото задължение за издръжка и гледане, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗЗД”.


Становище по тълкувателно дело № 5 /2011 г., ОСГК на ВКС относно обвързаността на държавата от постановени административни или съдебни актове в хода на приключило административно производство за възстановяване на право на собственост върху гори или земеделски земи по реда на специален закон .

Становище по тълкувателно дело № 4/2011 г., ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по материалноправен въпрос: „ От кой момент влиза в сила новото (промененото) щатно разписание, предвиждащо съкращаване на щата в училищата ...”

Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г. за 19.01.2012 г. ОСГК и ТК на ВКС. Въпросът е формулиран по следния начин: „Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите и кои са неговите основни и задължителни характеристики”? И „Кои са юридическите характеристики на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите?”  

Становище по тълкувателно дело №3/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС по материалноправен въпрос, решаван противоречиво от съдилищата и отнасящ се до приложението на разпоредбата на чл. 329, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСГК на ВКС   на какви изисквания следва да отговаря сградата, построена в терен по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за да се приеме, че в полза на ползувателите е възникнало правото да придобият собствеността по реда на § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ.


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни