Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №9/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г ., ОСГК на ВКС Допустимо ли е по иск за собственост на недвижим имот ответникът, който противопоставя права по § 4а или § 4б ПЗР на ЗСПЗЗ, да се брани с възражение за материална незаконосъобразност на решението на ОСЗ (ПК, ОСЗГ), в това число и че лицето, на което е възстановено правото на собственост, респ. неговият наследодател, не е бил собственик на имота към момента на образуване на ТКЗС, или че възстановеният имот не е идентичен с притежавания преди колективизацията на земята?

Становище по тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по въпросите:  При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск? Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото право?

Становище по тълкувателно дело №7/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Съставлява ли личното ползване на съсобствения имот само от един от съсобствениците необходима предпоставка за основателността на претенцията за обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС, или от значение е само обстоятелството, че той пречи на останалите съсобственици да ползват общата вещ.

Становище по тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 11 въпроса, първият от които е за производството по вписване на актове относно недвижими имоти и как следва да процедира съдията по вписванията в хипотезата на нередовност на молбата за вписване?

Становище по тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 22 въпроса, свързани с размерите на държавните такси по определени видове граждански дела.

Стaновище по тълкувателно дело №6/2012 г. ОСГК и ТКна ВКС за ДОПЪЛНИТЕЛНО решение по въпроси 23 и 24.

Становище по тълкувателно дело №6/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателската правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 КТ.”   

Становище по тълкувателно дело №5/2012 г. насрочено за 5 юли 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Допустим ли е иск за установяване неистинност на документ по чл. 124, ал. 4, изр. 1 ГПК, ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да се позове на влязлото в сила решение по установителния иск в производството по висящ исков процес, в който документът е бил представен, но ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК.

Становище по тълкувателно дело № 5/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г., ОСГК на ВКС . - По поставения за тълкуване въпрос : „Налице ли е заобикаляне на закона по чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД, когато с договор за дарение се отчужди идеална част от частта на дарителя в съсобствен имот на трето за съсобствеността лице и останалата идеална част е прехвърлена впоследствие с договор за продажба на същото лице, без частта на дарителя да е предложена за изкупуване на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33, ал.1от ЗС ?”

Становище по тълкувателно дело № 4/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС насрочено за 27.09.2012 г., 14,30 ч. за противоречива практика по приложението на чл. 120 ЗЗД, позоваването на давността пред орган, сезиран за защита на субективното право, касае ли хипотезите на придобивна давност? Дали изтеклият, установен от закона срок по чл. 79 ЗС, води ли автоматично до придобиване право на собственост и позоваването на давността елемент ли е от фактическия състав на придобивното основание? И по възможността да бъде придобито право на собственост на недвижим имот, на основание чл. 79 ЗС от лице, което не се е позовало на давността преди смъртта си и възможността неговите права да се признаят на неговите наследници в съдебен процес по спор за собственост.

Станaвище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 20 септември 2012 г . ОСНК на ВКС за изготвяне на решение по следния въпрос: „Постановяването на осъдителна присъда и налагането на ефективно наказание „лишаване от свобода” може ли да бъде отчитано от решаващия съд при произнасяне по реда на чл. 309 НПК (или чл. 317 вр. чл. 309 НПК) и да бъде основание за определяне на по-тежка мярка за неотклонение на подсъдимия или това е възможно само при наличието на предпоставките, посочени в разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НПК?”

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 537, ал. 2 от ГПК конститутивните нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот или този ред е приложим само за констативните нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот.”

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване имуществото на ищеца или същото се предполага.

Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г. за 7.06.2012 г. от 14,30 часа, ОСГК на ВКС.  По следния материалноправен въпрос: „Може ли да се възстанови работникът или служителят на предишната работа при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда, ако заповедта за уволнение е отменена, но междувременно срокът на предизвестието е изтекъл?”

Становище по тълкувателно дело №2/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал.1, т. 1 ГПК определенията на съда по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение.

Становище по тълкувателно дело №1/2012 г. ОСНК на ВКС въпроси относно приложението на чл. 72 НПК в производството по вземане на мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата.

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСНК на ВКС относно разглеждането на гражданския иск в наказателния процес при настъпване на основанията за погасяване на наказателното преследване в хипотезите на изтекла давност, последвала амнистия или смърт на дееца.

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.  ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос – „ При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивно решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размерът на обезпечението“.  

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни