Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №2/2023 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Приложима ли е разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) в хипотезата при която по време на упражняван мандат от кмет е влязъл в сила акт, с който у установен конфликт на интереси, но за нарушение извършено по време на предходен мандат на кмета?“


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС, с преформулиран въпрос за тълкуване, както следва:

„Приложима ли е разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за обезщетение за неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение, когато специален закон предвижда право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?“


Становище по тълкувателно дело №6 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

“Приложим ли е чл. 140, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в хипотезата на чл. 60, ал. 5 от АПК?“


Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси за тълкуване:

1. „В производството по оспорване на решение на общински съвет по смисъла на чл. 45, ал. 11 във вр. с ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) кой акт е предмет на съдебен контрол: първоначално приетото решение на общинския съвет или второто решение на общинския съвет, с което се изменя или потвърждава първоначално приетото решение?“

2. „В производството по раздел III на АПК „Оспорване на подзаконови нормативни актове“, включително и при оспорване по реда на чл. 45, ал. 8 и/или ал. 11 от ЗМСМА на решение на общинския съвет, с което се приема подзаконов нормативен акт, кой акт е предмет на делото пред компетентния съд: подзаконовият нормативен акт или актът на органа, с който подзаконовият нормативен акт е приет?“


Становище по тълкувателно дело №4 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Имат ли юридическите лица с нестопанска цел, регистрирали се в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като организации на и за хора с увреждания по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за хора с увреждания, в правно-организационна форма на фондации за осъществяване на дейност в частна полза, правен интерес от оспорването на подзаконови нормативни актове, засягащи хората с увреждания, които не членуват в същите организации и с които организациите нямат сключен договор за социална услуга застъпничество?“


Становище по тълкувателно дело №2/2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Представлява ли стажът по чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт, който полагат дипломираните юристи по специалност „Право“, част от „срока за обучение“ и смятат ли се те за учащи по смисъла на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване?“


Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

“Подлежат ли на публикуване и каква част от тях съдебните актове по дела, по които е приложена класифицирана информация?“


Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Подлежат ли на обжалване решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, приети на основание чл. 31б, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката?“


Становище по тълкувателно дело №5/2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Дължи ли се държавна такса по чл. 227а от АПК за касационна жалба и по чл. 235а от АПК за частните жалби срещу актове на административните съдилища, постановени в производствата по чл. 68 от Закона за защита от дискриминация, или не се дължи държавна такса на основание чл. 75, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация в тези случаи?“


Становище по тълкувателно дело №7 / 2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Попада ли в приложното поле на член 237, алинея 1 АПК определение на административен съд, с което съдът се е произнесъл окончателно относно законосъобразността на изричен отказ на административен орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт?”


Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Кой е субект на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържатели, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията“?


Становище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос за тълкуване:

„По каква процедура се развива админстративното производство пред ДКСИ по обжалване на индивидуални административни актове за отказ, прекратяване или отнемане на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация и по-конкретно по реда на глава V, раздел I АПК „Индивидуални административни актове“ или по реда на чл. 62 – 67 от специалния ЗЗКИ?“


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение на неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?”


Становище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Отказите по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта две самостоятелни нарушения ли са или едно нарушение, и ако са две нарушения, приложима ли е нормата на чл. 18 ЗАНН?“


Становище по тълкувателно дело №3/2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Извършват ли се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда множественост на административните нарушения?”


Становище по тълкувателно дело №8/2020 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:

1. Налице ли е законова презумпция, че доходът с неустановен произход е от трудова дейност и представлява осигурителен доход, в случаите на определяне на данъчната основа за облагане по чл. 122, ал. 2 от ДОПК, представляващ установен при ревизията недостиг на парични средства на ревизираното лице, които са му били необходими, за да направи доказаните разходи през съответния данъчен период, но не е установен източникът на паричните средства (доходи), осигурили въпросните разходи, респективно укритите доходи, вследствие на постъпили в патримониума на физическото лице – ревизиран субект парични средства от различни източници от страната и/или чужбина, но недекларирани от него?

2. В тези случаи чия е тежестта за доказване на посочения факт в съдебното производство по оспорване на ревизионен акт, с който при посочените фактически установявания, са определени осигурителни задължения по чл. 124а ДОПК за периода след 15.02.2011 г.?


Становище по тълкувателно дело №5/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Кой е субектът на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържателите, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията?”


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни