Върховен административен съд

Становища / Върховен административен съдСтановище по тълкувателно дело №7 / 2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Попада ли в приложното поле на член 237, алинея 1 АПК определение на административен съд, с което съдът се е произнесъл окончателно относно законосъобразността на изричен отказ на административен орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт?”


Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Кой е субект на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържатели, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията“?


Становище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос за тълкуване:

„По каква процедура се развива админстративното производство пред ДКСИ по обжалване на индивидуални административни актове за отказ, прекратяване или отнемане на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация и по-конкретно по реда на глава V, раздел I АПК „Индивидуални административни актове“ или по реда на чл. 62 – 67 от специалния ЗЗКИ?“


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение на неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?”


Становище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Отказите по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта две самостоятелни нарушения ли са или едно нарушение, и ако са две нарушения, приложима ли е нормата на чл. 18 ЗАНН?“


Становище по тълкувателно дело №3/2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Извършват ли се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда множественост на административните нарушения?”


Становище по тълкувателно дело №8/2020 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:

1. Налице ли е законова презумпция, че доходът с неустановен произход е от трудова дейност и представлява осигурителен доход, в случаите на определяне на данъчната основа за облагане по чл. 122, ал. 2 от ДОПК, представляващ установен при ревизията недостиг на парични средства на ревизираното лице, които са му били необходими, за да направи доказаните разходи през съответния данъчен период, но не е установен източникът на паричните средства (доходи), осигурили въпросните разходи, респективно укритите доходи, вследствие на постъпили в патримониума на физическото лице – ревизиран субект парични средства от различни източници от страната и/или чужбина, но недекларирани от него?

2. В тези случаи чия е тежестта за доказване на посочения факт в съдебното производство по оспорване на ревизионен акт, с който при посочените фактически установявания, са определени осигурителни задължения по чл. 124а ДОПК за периода след 15.02.2011 г.?


Становище по тълкувателно дело №5/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„Кой е субектът на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържателите, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията?”


Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?”Становище по тълкувателно дело №3/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

„При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, може ли на лицето да се определя данъчни задължения на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период или ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващи от ДОПК?”


Становище по тълкувателно дело №9/2019 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:

"Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия има ли материалноправна компетентност (извън случаите на чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия) да се произнася с второ и последващи решения с диспозитив: „обявява установената и обявена принадлежност“ към органите по чл. 1 от същия закон за конкретно лице, при липса на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава, предвид императивната разпоредба на чл. 26 от същия закон?"


Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси:

1. В производството по реда на раздел пети, глава трета на Закона за административните нарушения и наказания районният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказаващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?

2. В касационното производство по реда на глава дванадесета по Административнопроцесуалния кодекс, след като отмени решението на районния съд, административният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказаващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?


Становище по тълкувателно дело №10/2019 г. ОССК на ВАС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

„Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 АПК от административния орган, издател на акта?“


Становище по тълкувателно дело №8/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:

1. „Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал.1 от ДОПК прекъсва ли давността?“

2. „Съобщението по чл. 221, ал. 1 от ДОПК прекъсва ли давността и от кой момент - от изпращането или от връщането му?“


Становище по тълкувателно дело №7/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:

1. „Отговорността по чл. 19, ал. 1, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на трето задължено лице включва ли установеното задължение за лихви на главния длъжник?“

2. „Обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС включва ли и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице?“


Становище по тълкувателно дело №6/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

"Нищожен ли е ревизионен акт, издаден на регистрирано лице - получател по облагаема доставка, на основание чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност, когато с предходен ревизионен акт на същото лице не е коригирано извършеното от него приспадане на данъка, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен от друго лице данък, в случай че въпросният акт не е издаден по реда на чл. 133 и чл. 134 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за изменение на задължения, установени с влязъл в сила ревизионен акт?"


Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

"Откога започва да тече срокът за съставяне на акт за установяване на нарушение в случаите по чл.210а от Закона за защита на потребителите-от датата на издаване на заповед по чл. 68л от Закона за защита на потребителите от председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана прилагането на нелоялна търговска практика или от откриване на нарушителя,съгл. чл.34 ал.1 ЗАНН?"


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни