Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №3 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет, следния въпрос за тълкуване:

"Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение?"


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следните въпроси:

1. Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 463 ГПК относно законосъобразността на оспорваното разпределение - ограничен ли е съдът от оплакванията в жалбата или може служебно да провери законосъобразността на обжалваното разпределение?

2. Какви са правомощията на съда след отмяна на обжалваното пред него разпределение, изготвено от СИ, респ. след отмяна на решение на окръжния съд, с което се потвърждава оспореното разпределение - да реши въпроса по същество, като сам извърши ново разпределение, или да върне делото на СИ, респ. на окръжния съд за извършване на ново разпределение?

3. Ползват ли се с превилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД дължимите, но неизплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство?

4. Представлява ли таксата „битови отпадъци" привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД?


Становище по тълкувателно дело №7 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

„Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни