Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпрос допустимо ли е касационно обжалване на въззивните определения, с които се дава разрешение по същество на молба за допускане на обезпечителни мерки.   

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСНК на ВКС по въпроса следва ли подсъдимият, който е признат за виновен, да заплати адвокатско възнаграждение на служебния защитник в полза на Националното бюро за правна помощ на основание чл. 189, ал. 3 от НПК във връзка с чл. 2 и чл. 4 от Закона за правната помощ? 

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГК на ВКС, за прилагане на закона при разрешаване на спора за правния режим на приватизационните сделки, приложимостта и условията за прилагане на   нормите на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД и чл. 309 от ТЗ.

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. по описа на ОСГК на ВКС, насрочено за 3.12.2009 г. да се отговори на 2 въпроса: 1.Налице ли е нищожност и на какво основание на договора за замяна на недвижими имоти по чл. 222-223 ЗЗД, сключен между община и физическо лице, имащ за предмет на една от насрещните престации недвижим имот, който е публична общинска собственост, когато разпореждането не е извършено от общината, а от физическо лице, т.е. от лице, което не е собственик на този имот? 2. Когато по договор за замяна на недвижими имоти по чл. 222-223 от ЗЗД, сключен между община и физическо лице, общината е получила като насрещна престация недвижим имот – публична общинска собственост, може ли при иск по чл. 108 ЗС, предявен от физическото лице против трето лице, упражняващо фактическа власт върху прехвърления от общината по замяната имот, третото лице да прави възражения по действителността на договора за замяна и вещнопрехвърлителния му ефект.

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГК на ВКС при разрешаване на спора за противоречиво решавания въпрос е ли процесуална предпоставка за редовността на исковата молба по смисъла на чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 127 от ГПК актът на вписване на исковата молба съобразно изискванията на чл.114 от Закона за собствеността и може ли съдът да върне исковата молба при неизпълнение на указанията му по реда на чл. 129, ал. 2 от ГПК.  

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСНК на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 23-25 НК.

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСНК, насрочено за 02.04.09 г.По искане от главния прокурор на Република България относно противоречиво решавани въпроси, свързани с приложението на раздел ІХ „Трафик на хора” от глава втора на Наказателния кодекс

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСГК ,насрочено за 30-09-2009 г., приложима ли е нормата на чл. 7 , от ЗВСОНИ по отношение на конфискувани имущества по присъда , постановена по Наредбата-закон за съдене от народен съд на виновниците за въвличането на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея, която е била отменена по реда на надзора на Върховния касационен съд, преди влизане в сила на изменението на чл. 2 от ЗВСОНИ.  

Становище по тълкувателно дело № 1/2009 г. (обновено) по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свързани с основанията за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал.1, т. 1-3 от ГПК

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 24.09.2009 г. по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС допустимо ли е решение по чл. 7 от ЗВСОНИ или решение, с което е уважен иск за прогласяване нищожността на административен акт, с който държавата е прехвърлила подлежащ на реституиране по ЗВСОНИ имот, да бъде противопоставено на неучаствалото в делото трето лице, което е придобило имота преди предявяването на иска?

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 19-03-2009г пред ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с основанията за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал 1, т. 1-3 от ГПК

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 26-02-2009г пред ОСНК дали извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен акт е безусловно необходима предпоставка за определяне на необходимото данъчно задължение по чл. 255 от НК и ако не е издаден данъчен ревизионен акт, следва ли да се приеме, че не налице дължимо данъчно задължение-

ИСКАНЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на чл. 7 от ЗВСВОНИ по отношение на имущества, конфискувани по присъда, постановена по Наредбата-закон за съдене от   Народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, когато присъдата е била отменена с решение по реда на надзора на Върховния касационен съд преди влизане в сила на изменението на чл. 2 от ЗВСВОНИ, направено с § 1, т. 1 от ПЗР на ЗОСОИ (Д.В., бр.107/1997 г. от 21.11.1997 г. )

ИСКАНЕ
doc, 233 KB

ИСКАНЕ  за приемане на тълкувателно решение по въпроси във връзка с прилагането на ЗВСВОНИ, и по-специално – имат ли сила на пресъдено нещо решенията по реституционни производства по отношение на трети лица, неучаствали в тях, придобили имота преди завеждане на реституционния иск, и приложим ли е по отношение на тези лица   чл. 5, ал. 2 ЗВСВОНИ.

ИСКАНЕ
doc, 248 KB

Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г., насрочено за 9.02.2009 г. от 14 часа., по искането от министъра на правосъдието до ОСГК на ВКС за издаване на тълкувателно решение по прилагането на чл. 83, т. 3 от ГПК в случаите, засягащи събиране на държавна такса за вписване на актове за общинска собственост,

Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г. насрочено за 5.02.2009 г. ОСНК на ВКС за целта на съкратеното съдебно следствие да се постигне процесуална икономия и бързина на процеса, като се ограничи събирането и проверката на доказателствените материали в съдебното производство. По този начин се осъществява и принципът за решаване на делото в разумен срок, разтоварва се правосъдната система и се спестяват средства на данъкоплатеца.

Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г. насрочено за 26-01-2009  до  ОСГК и ТК на ВКС по поставения за тълкуване въпрос относно прилагането на правилата за обезпечителното производство по обезпечаване на бъдещ иск спрямо специалното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).  

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни