Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №7/2013 г. ОСГК и ТК заради създала се противоречива практика на състави на ВКС, се иска произнасяне по следния материалноправен въпрос: Дължи ли се неустойка за забава по чл.92, ал.1 ЗЗД, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника? Вторият въпрос е за развалянето на договори за продължително или периодично изпълнение

Становище по тълкувателно дело №7/2013 г. ОСГК по искането на Омбудсмана на Република България до ОСГК на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос: Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 от ЗОПДИППД /отм./, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСНК Зададени са 4 въпроса първият от които е: Осъдените на наказание пробация, което на основание чл. 43а от НК е заменено с наказание лишаване от свобода, считат ли се за осъдени на лишаване от свобода с всичките произтичащи от това последици, включително и спрямо техни предишни осъждания? 

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСГК Отрицателните фактически твърдения на страните в производствата по граждански дела подлежат ли на доказване, по какъв начин, как се разпределя доказателствената тежест? При предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ работникът или работодателят носи доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението работникът е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение?  

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОС ГК ТК по повод поставения допълнителен въпрос по делото се дават становища по седемте въпроса свързани с различните моменти от развитие на обезпечителното производство на бъдещ иск.   

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОСНК Прокурорът от специализираната или от общата прокуратура има процесуално право да подаде частен протест срещу разпореждането на съдията-докладчик от специализирания наказателен съд. Следва ли да се прилагат разпоредбите на § 9 ал.2 ПЗРЗИДНПК по отношение на върнатите на прокурора дела, по които досъдебното производство е прекратено от Специализирания наказателен съд на основание чл.249 ал.2 вр.ал.1 вр.с чл.248 ал.2 т.3 НПК , когато съдебното производство е било образувано по неприключено към 01.01.2012 досъдебно производство?

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК  по поставения въпрос Легитимиран ли е съдът да  представлява държавата по искове за вреди по чл.2 ЗОДОВ и в кои случаи ? ВАС е категоричен, че отговорът на този въпрос е положителен и обхваща отговорността на съдилищата в следните хипотези

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК ТК по поставените въпроси - Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност? - Каква е сделката на разпореждане със семейно жилище – лична собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласие на другия съпруг и без разрешение на районния съд? - Какви са последиците при извършване на доброволна делба без участието на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот се притежава в режим на съпружеска имуществена общност?

Допълнително становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОС ГК и ТК  включени са два допълнителни въпроса. -- По допълнителен въпрос № 1: Обусловена ли е преценката за допустимостта на отрицателния установителен иск по чл. 424 ГПК от значението на твърдените новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства за предмета на влязлата в сила заповед за изпълнение? -- По допълнителен въпрос № 2:  Какъв е предметът на делото и как се разпределя доказателствената тежест при предявен установителен иск по чл. 422 ГПК в хипотезата на издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед?

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК Заради противоречива практика, мотивирала предложението за тълкувателно решение по приложението на заповедно производство се изказват становища по 15 основни и по допълнителни подвъпроси.

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСНК по искане за тълкувателно решение, с което да отговори на следните въпроси, разрешавани разнородно от съдилищата:-- Следва ли в произнасянето си по чл. 189, ал. 3 НПК съдилищата да диференцират направените разноски на досъдебната и на съдебната фаза на наказателното производство?  -- Следва ли разноските, направени от органите на досъдебното производство по наказателни дела от общ характер, да бъдат присъждани в полза на съответните органи от тази фаза на наказателния процес, или се присъждат в полза на друг субект — съответен съд, Висшия съдебен съвет или държавата?

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свързани със заповедното производство по ГПК. И конкретно по поставените въпроси във връзка с противоречива практика, мотивирала искането за тълкуване.

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК на ВКС  в отговор на следните материалноправни въпроси: 1.Какви са правните последици, ако в клауза на колективния трудов договор е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, а не предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието ? 2.Какво е правното значение на документа, възпроизвеждащ предварителното съгласие (становище) на съответния синдикален орган, в случай че документът е подписан еднолично от представителя на синдикалния орган?

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. НК на ВКС (26-09-2013) в отговор на въпроса приема ли се за изпълнение в производството по чл. 457 НПК допълнителното наказание глоба, наложено от чуждестранния съд, и в какъв размер – размера, в който е наложена от чуждестранния съд, или до пределния максимален размер на глобата, ако такава е предвидена в съответния текст на НК?

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. ОСГК на ВКС по поставените за тълкуване 5 въпроса: Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба почл. 75, ал. 2 от ЗН? Нищожен ли е договор за доброволна делба, при който насрещната престация е алеаторна договорка? Може ли лице, придобило права повреме на първата фаза на делбения процес след предявяването на иска за делба,да участва като главна страна в процеса в отклонение от правилото на чл. 121,ал. 2, изр. 2 ГПК (отм.), респ. чл. 226 ГПК? За правното значение и последиципри липса на прието наследство по опис, след срока по чл.61, ал.1 ЗН, но вписано в особената книга на съда.

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС за решение по въпросите 1. Необходимо ли е решение на общото събрание на дружество с ограничена отговорност за разпореждане с недвижим имот – собственост на дружеството или вещно право върху него, в съответствие с компетентността на общото събрание, предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон (ТЗ), за действителността на разпоредителната сделка,  сключена от представляващия дружеството орган (управител/управители)?; 2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице като органен представител по силата на закона на две търговски дружества?

Становище по тълкувателно дело №2/2013 г. НК на ВКСпо 4 въпроси първият е подлежи ли на отнемане по реда на чл.53 ал.1 б.”а” НК превозно или преносно средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по чл. 234 НК

Становище по тълкувателно дело №2/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпросите С кое действие принудителното изпълнение се насочва върху имущество на длъжника? Допустимо ли е налагането на запор или възбрана върху несеквестируема вещ? Кое изпълнително действие нарушава несеквестируемостта и трябва ли то да е предприето, за да упражни длъжникът правото си на жалба? До кой момент длъжникът може да упражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на вещта, върху която е насочено изпълнението?


© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни