Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСНК на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 23-25 НК.

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСНК, насрочено за 02.04.09 г.По искане от главния прокурор на Република България относно противоречиво решавани въпроси, свързани с приложението на раздел ІХ „Трафик на хора” от глава втора на Наказателния кодекс

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСГК ,насрочено за 30-09-2009 г., приложима ли е нормата на чл. 7 , от ЗВСОНИ по отношение на конфискувани имущества по присъда , постановена по Наредбата-закон за съдене от народен съд на виновниците за въвличането на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея, която е била отменена по реда на надзора на Върховния касационен съд, преди влизане в сила на изменението на чл. 2 от ЗВСОНИ.  

Становище по тълкувателно дело № 1/2009 г. (обновено) по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свързани с основанията за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал.1, т. 1-3 от ГПК

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 24.09.2009 г. по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС допустимо ли е решение по чл. 7 от ЗВСОНИ или решение, с което е уважен иск за прогласяване нищожността на административен акт, с който държавата е прехвърлила подлежащ на реституиране по ЗВСОНИ имот, да бъде противопоставено на неучаствалото в делото трето лице, което е придобило имота преди предявяването на иска?

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 19-03-2009г пред ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с основанията за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал 1, т. 1-3 от ГПК

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 26-02-2009г пред ОСНК дали извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен акт е безусловно необходима предпоставка за определяне на необходимото данъчно задължение по чл. 255 от НК и ако не е издаден данъчен ревизионен акт, следва ли да се приеме, че не налице дължимо данъчно задължение-

ИСКАНЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на чл. 7 от ЗВСВОНИ по отношение на имущества, конфискувани по присъда, постановена по Наредбата-закон за съдене от   Народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, когато присъдата е била отменена с решение по реда на надзора на Върховния касационен съд преди влизане в сила на изменението на чл. 2 от ЗВСВОНИ, направено с § 1, т. 1 от ПЗР на ЗОСОИ (Д.В., бр.107/1997 г. от 21.11.1997 г. )

ИСКАНЕ
doc, 233 KB

ИСКАНЕ  за приемане на тълкувателно решение по въпроси във връзка с прилагането на ЗВСВОНИ, и по-специално – имат ли сила на пресъдено нещо решенията по реституционни производства по отношение на трети лица, неучаствали в тях, придобили имота преди завеждане на реституционния иск, и приложим ли е по отношение на тези лица   чл. 5, ал. 2 ЗВСВОНИ.

ИСКАНЕ
doc, 248 KB

Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г., насрочено за 9.02.2009 г. от 14 часа., по искането от министъра на правосъдието до ОСГК на ВКС за издаване на тълкувателно решение по прилагането на чл. 83, т. 3 от ГПК в случаите, засягащи събиране на държавна такса за вписване на актове за общинска собственост,

Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г. насрочено за 5.02.2009 г. ОСНК на ВКС за целта на съкратеното съдебно следствие да се постигне процесуална икономия и бързина на процеса, като се ограничи събирането и проверката на доказателствените материали в съдебното производство. По този начин се осъществява и принципът за решаване на делото в разумен срок, разтоварва се правосъдната система и се спестяват средства на данъкоплатеца.

Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г. насрочено за 26-01-2009  до  ОСГК и ТК на ВКС по поставения за тълкуване въпрос относно прилагането на правилата за обезпечителното производство по обезпечаване на бъдещ иск спрямо специалното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).  


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни