Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело № 5 /2011 г., ОСГК на ВКС относно обвързаността на държавата от постановени административни или съдебни актове в хода на приключило административно производство за възстановяване на право на собственост върху гори или земеделски земи по реда на специален закон .

Становище по тълкувателно дело № 4/2011 г., ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по материалноправен въпрос: „ От кой момент влиза в сила новото (промененото) щатно разписание, предвиждащо съкращаване на щата в училищата ...”

Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г. за 19.01.2012 г. ОСГК и ТК на ВКС. Въпросът е формулиран по следния начин: „Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите и кои са неговите основни и задължителни характеристики”? И „Кои са юридическите характеристики на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите?”  

Становище по тълкувателно дело №3/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС по материалноправен въпрос, решаван противоречиво от съдилищата и отнасящ се до приложението на разпоредбата на чл. 329, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСГК на ВКС   на какви изисквания следва да отговаря сградата, построена в терен по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за да се приеме, че в полза на ползувателите е възникнало правото да придобият собствеността по реда на § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Становище по тълкувателно дело № 2/17.03.2011г., ОСГК и ТК на ВКС   относно връзката между допустимостта на съдебното решение и правната квалификация.

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСНК на ВКС   по искането на Главния прокурор до Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Становище по тълкувателно дело №1/2011 г. на ОСТК на ВКС , за правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО.

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с нищожността на съдебните решения.

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС   по въпроси, свързани с упражняване правото на строеж и неговото погасяване при условията на чл. 67 от ЗС.

Становище по чл. 125 от Закона за съдебната власт 2010 г., по искане  ОСТК на ВКС да преразгледа свое Тълкувателно решение №1 от 15.06.2009 г. на ВКС по тълкувателно дело № 1/2008 г. (ТР № 1)  

Становище по тълкувателно дело №3/2010 г. по описа на ОСГК на ВКС дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове.  

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС свързано с прилагането на разпоредбата на чл. 292 от ГПК във връзка с чл. 290 и чл. 288 от ГПК.  

Становище по тълкувателно дело 2/2010г., ОСТК на ВКС По поставения за тълкуване въпрос – „ Необходимо ли е вписване на Българската православна църква (БПЦ) в публичния регистър на вероизповеданията ,  

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г., ОСНК на ВКС относно приложението на чл. 78а НК за извършените след 13.10.2006 г. престъпления при условията на член 26 от НК, когато законовите предпоставки в член 78а, ал. 1 – 5 НК са налице, при действието на ограничението по член 78а, ал. 7 НК – „Алинеи 1 – 5   не се прилагат… при множество престъпления”  

Становище по тълкувателно дело №2 /2010 г., по поставения за тълкуване въпрос относно приложението на чл. 123а КТ  

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 61, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 344, ал. 1, т.1 от КТ:

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСНК на ВКС по прилагането на нормата на чл. 59 от НК след изменението й (ДВ, бр. 27 от 2009 г.),  

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни