Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №10/2013 г. ОСГК   по следния въпрос: „Налице ли е правоприемство по чл. 123, ал 1  от КТ, във връзка с §63 ПЗР ЗИД ЗМВР ( Обн. ДВ-к бр. 93/24-11-2009 г)”

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК по следния въпрос: Предвидената в чл. 333, ал 3  от КТ, във връзка с § 1 , т. 6 от ДР на КТ, предварителна закрила при уволнение се отнася само до работник или служител, който е  член на синдикалното ръководство на предприятието на териториален, отраслов или на национален  ръководен изборен синдикален орган или до работник или служител, който е член на синдикално ръководство на основните синдикални организации в съответните структурни подразделения на предприятието”

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК и ТК  по въпроса: “Следва ли кредиторите изрично да уведомят органа по чл. 3 от ЗППДОП (отм.) за своите вземания към приватизиращото се предприятие по реда на §6а ПЗР на ЗППДОП (отм.), ако те са известни на приватизиращия орган?”

Становище по тълкувателно дело №8/2013 г.  ОСГК и ТК  Спирането на производството по образувано касационно дело на основание  чл.292 от ГПК  от състав на ВКС не зависи от  съществуването или несъществуването на  акт на образуване на тълкувателно дело по реда на чл.124-чл.131 от ЗСВ. 

Становище по тълкувателно дело №7/2013 г. ОСГК и ТК заради създала се противоречива практика на състави на ВКС, се иска произнасяне по следния материалноправен въпрос: Дължи ли се неустойка за забава по чл.92, ал.1 ЗЗД, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника? Вторият въпрос е за развалянето на договори за продължително или периодично изпълнение

Становище по тълкувателно дело №7/2013 г. ОСГК по искането на Омбудсмана на Република България до ОСГК на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос: Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 от ЗОПДИППД /отм./, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСНК Зададени са 4 въпроса първият от които е: Осъдените на наказание пробация, което на основание чл. 43а от НК е заменено с наказание лишаване от свобода, считат ли се за осъдени на лишаване от свобода с всичките произтичащи от това последици, включително и спрямо техни предишни осъждания? 

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСГК Отрицателните фактически твърдения на страните в производствата по граждански дела подлежат ли на доказване, по какъв начин, как се разпределя доказателствената тежест? При предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ работникът или работодателят носи доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението работникът е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение?  

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОС ГК ТК по повод поставения допълнителен въпрос по делото се дават становища по седемте въпроса свързани с различните моменти от развитие на обезпечителното производство на бъдещ иск.   

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОСНК Прокурорът от специализираната или от общата прокуратура има процесуално право да подаде частен протест срещу разпореждането на съдията-докладчик от специализирания наказателен съд. Следва ли да се прилагат разпоредбите на § 9 ал.2 ПЗРЗИДНПК по отношение на върнатите на прокурора дела, по които досъдебното производство е прекратено от Специализирания наказателен съд на основание чл.249 ал.2 вр.ал.1 вр.с чл.248 ал.2 т.3 НПК , когато съдебното производство е било образувано по неприключено към 01.01.2012 досъдебно производство?

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК  по поставения въпрос Легитимиран ли е съдът да  представлява държавата по искове за вреди по чл.2 ЗОДОВ и в кои случаи ? ВАС е категоричен, че отговорът на този въпрос е положителен и обхваща отговорността на съдилищата в следните хипотези

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК ТК по поставените въпроси - Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност? - Каква е сделката на разпореждане със семейно жилище – лична собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласие на другия съпруг и без разрешение на районния съд? - Какви са последиците при извършване на доброволна делба без участието на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот се притежава в режим на съпружеска имуществена общност?

Допълнително становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОС ГК и ТК  включени са два допълнителни въпроса. -- По допълнителен въпрос № 1: Обусловена ли е преценката за допустимостта на отрицателния установителен иск по чл. 424 ГПК от значението на твърдените новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства за предмета на влязлата в сила заповед за изпълнение? -- По допълнителен въпрос № 2:  Какъв е предметът на делото и как се разпределя доказателствената тежест при предявен установителен иск по чл. 422 ГПК в хипотезата на издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед?

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК Заради противоречива практика, мотивирала предложението за тълкувателно решение по приложението на заповедно производство се изказват становища по 15 основни и по допълнителни подвъпроси.

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСНК по искане за тълкувателно решение, с което да отговори на следните въпроси, разрешавани разнородно от съдилищата:-- Следва ли в произнасянето си по чл. 189, ал. 3 НПК съдилищата да диференцират направените разноски на досъдебната и на съдебната фаза на наказателното производство?  -- Следва ли разноските, направени от органите на досъдебното производство по наказателни дела от общ характер, да бъдат присъждани в полза на съответните органи от тази фаза на наказателния процес, или се присъждат в полза на друг субект — съответен съд, Висшия съдебен съвет или държавата?

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свързани със заповедното производство по ГПК. И конкретно по поставените въпроси във връзка с противоречива практика, мотивирала искането за тълкуване.

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК на ВКС  в отговор на следните материалноправни въпроси: 1.Какви са правните последици, ако в клауза на колективния трудов договор е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, а не предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието ? 2.Какво е правното значение на документа, възпроизвеждащ предварителното съгласие (становище) на съответния синдикален орган, в случай че документът е подписан еднолично от представителя на синдикалния орган?

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. НК на ВКС (26-09-2013) в отговор на въпроса приема ли се за изпълнение в производството по чл. 457 НПК допълнителното наказание глоба, наложено от чуждестранния съд, и в какъв размер – размера, в който е наложена от чуждестранния съд, или до пределния максимален размер на глобата, ако такава е предвидена в съответния текст на НК?

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни