Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело № 4/09.05.2012 г. поискано произнасяне на ОСГКТК на ВКС по следния материалноправен въпрос: Какъв е видът на отговорността на обществения снабдител - енергийно предприятие, когато неправомерно - в нарушение на предвидените предпоставки в общите условия към договора, е прекъснал електроснабдяването на потребителя - договорна или деликтна - с оглед претенциите за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди?


Становище по тълкувателно дело №13/2012 г. ОСГК  на ВКС за решение по въпроса, „Допустимо ли е да се иска разпределение на ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ?”

Стaновище по тълкувателно дело №13/2012 г. ОСГК  на ВКС за ДОПЪЛНИТЕЛНО решение по въпроса: Допустимо ли е в производството за разпределение  ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) съдът да се произнася по възражения относно правата на страните в съсобствеността, представляващи по съществото си спорове за собственост, или тези преюдициални спорове следва да бъдат разрешавани само със сила на пресъдено нещо в отделен исков процес?

Становище по тълкувателно дело №12/2012 г. ОСГК  на ВКС за решение по въпроса От кога следва да се счита, че започва да тече срок за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК, и връчването съгласно чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя ли в този случай началния момент на срока за подаване на жалби, указан в чл. 315, ал. 2 ГПК?

Становище по тълкувателно дело № 11/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС, насрочено за 11.10.2012 г., 15 ч. по поставените за тълкуване въпроси в Искане от председателя на ВКС до ОСГК на ВКС , да постанови тълкувателно решение по въпроса: „Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК, с обвързвъща материална доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост”.  

Становище по тълкувателно дело № 10/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС , насрочено за 27.09.2012 г., 15,30 ч. за противоречива практика по въпроса допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, с изтичане на петгодишния давностен срок по чл. 79, ал. 2 от ЗС от влизане в сила на чл. 5, ал. 2 от ЗВСОНИ или необходимият за това давностен срок е винаги десетгодишен, съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗС .

Становище по тълкувателно дело №9/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г ., ОСГК на ВКС Допустимо ли е по иск за собственост на недвижим имот ответникът, който противопоставя права по § 4а или § 4б ПЗР на ЗСПЗЗ, да се брани с възражение за материална незаконосъобразност на решението на ОСЗ (ПК, ОСЗГ), в това число и че лицето, на което е възстановено правото на собственост, респ. неговият наследодател, не е бил собственик на имота към момента на образуване на ТКЗС, или че възстановеният имот не е идентичен с притежавания преди колективизацията на земята?

Становище по тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по въпросите:  При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск? Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото право?

Становище по тълкувателно дело №7/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Съставлява ли личното ползване на съсобствения имот само от един от съсобствениците необходима предпоставка за основателността на претенцията за обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС, или от значение е само обстоятелството, че той пречи на останалите съсобственици да ползват общата вещ.

Становище по тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 11 въпроса, първият от които е за производството по вписване на актове относно недвижими имоти и как следва да процедира съдията по вписванията в хипотезата на нередовност на молбата за вписване?

Становище по тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 22 въпроса, свързани с размерите на държавните такси по определени видове граждански дела.

Стaновище по тълкувателно дело №6/2012 г. ОСГК и ТКна ВКС за ДОПЪЛНИТЕЛНО решение по въпроси 23 и 24.

Становище по тълкувателно дело №6/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателската правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 КТ.”   

Становище по тълкувателно дело №5/2012 г. насрочено за 5 юли 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Допустим ли е иск за установяване неистинност на документ по чл. 124, ал. 4, изр. 1 ГПК, ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да се позове на влязлото в сила решение по установителния иск в производството по висящ исков процес, в който документът е бил представен, но ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК.

Становище по тълкувателно дело № 5/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г., ОСГК на ВКС . - По поставения за тълкуване въпрос : „Налице ли е заобикаляне на закона по чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД, когато с договор за дарение се отчужди идеална част от частта на дарителя в съсобствен имот на трето за съсобствеността лице и останалата идеална част е прехвърлена впоследствие с договор за продажба на същото лице, без частта на дарителя да е предложена за изкупуване на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33, ал.1от ЗС ?”

Становище по тълкувателно дело № 4/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС насрочено за 27.09.2012 г., 14,30 ч. за противоречива практика по приложението на чл. 120 ЗЗД, позоваването на давността пред орган, сезиран за защита на субективното право, касае ли хипотезите на придобивна давност? Дали изтеклият, установен от закона срок по чл. 79 ЗС, води ли автоматично до придобиване право на собственост и позоваването на давността елемент ли е от фактическия състав на придобивното основание? И по възможността да бъде придобито право на собственост на недвижим имот, на основание чл. 79 ЗС от лице, което не се е позовало на давността преди смъртта си и възможността неговите права да се признаят на неговите наследници в съдебен процес по спор за собственост.

Станaвище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 20 септември 2012 г . ОСНК на ВКС за изготвяне на решение по следния въпрос: „Постановяването на осъдителна присъда и налагането на ефективно наказание „лишаване от свобода” може ли да бъде отчитано от решаващия съд при произнасяне по реда на чл. 309 НПК (или чл. 317 вр. чл. 309 НПК) и да бъде основание за определяне на по-тежка мярка за неотклонение на подсъдимия или това е възможно само при наличието на предпоставките, посочени в разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НПК?”

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 537, ал. 2 от ГПК конститутивните нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот или този ред е приложим само за констативните нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот.”

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни