Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело № 6/02.11.2011 г . ОСГК на ВКС , по поставения за тълкуване въпрос: „Ако недвижим имот е прехвърлен на две лица срещу задължение за издръжка и гледане, което се изпълнява само от единия длъжник, може ли кредиторът да развали договора с другия длъжник поради неизпълнение на осование чл. 87, ал. 3 от ЗЗД или няма това право, поради съответното приложение на правилата за солидарните задължения спрямо неделимото задължение за издръжка и гледане, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗЗД”.


Становище по тълкувателно дело № 5 /2011 г., ОСГК на ВКС относно обвързаността на държавата от постановени административни или съдебни актове в хода на приключило административно производство за възстановяване на право на собственост върху гори или земеделски земи по реда на специален закон .

Становище по тълкувателно дело № 4/2011 г., ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по материалноправен въпрос: „ От кой момент влиза в сила новото (промененото) щатно разписание, предвиждащо съкращаване на щата в училищата ...”

Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г. за 19.01.2012 г. ОСГК и ТК на ВКС. Въпросът е формулиран по следния начин: „Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите и кои са неговите основни и задължителни характеристики”? И „Кои са юридическите характеристики на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите?”  

Становище по тълкувателно дело №3/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС по материалноправен въпрос, решаван противоречиво от съдилищата и отнасящ се до приложението на разпоредбата на чл. 329, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСГК на ВКС   на какви изисквания следва да отговаря сградата, построена в терен по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за да се приеме, че в полза на ползувателите е възникнало правото да придобият собствеността по реда на § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Становище по тълкувателно дело № 2/17.03.2011г., ОСГК и ТК на ВКС   относно връзката между допустимостта на съдебното решение и правната квалификация.

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСНК на ВКС   по искането на Главния прокурор до Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Становище по тълкувателно дело №1/2011 г. на ОСТК на ВКС , за правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО.

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с нищожността на съдебните решения.

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС   по въпроси, свързани с упражняване правото на строеж и неговото погасяване при условията на чл. 67 от ЗС.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни