Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следните въпроси за тълкуване:

1. „В случай на множество солидарни длъжници в изпълнителното производство, може ли перемпция да настъпи само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, и независимо от това, че в същия период изпълнителни действия са предприемани срещу останалите длъжници, или за настъпване на перемпцията трябва да е налице бездействие на взискателя по отношение на всеки от солидарните длъжници в производството?“

2. „Необходимо ли е съгласие на присъединените взискатели в изпълнителното производство при направено искане от първоначалния взискател за спиране/прекратяване в хипотезата на чл. 423, ал. 1, т. 2, респективно чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК?“

3. „Погасителната давност прекъсва ли се от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция?“


Становище по тълкувателно дело №1 / 2023 г. ОСТК на ВКС, образувано по предложение на Висшия адвокатски съвет, с предмет следните въпроси за тълкуване:

1. „Компетентен ли е арбитражният съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение/клауза, сключена между прехвърлителя и длъжника?"

2. „За сключване на арбитражно споразумение, което е част от материалноправния договор, достатъчно ли е упълномощаването за сключване на този договор или е необходимо и изрично и овластяване за сключване на арбитражното споразумение?"


Становище по тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следните въпроси за тълкуване:

1. „В случаите, в които държавата, в която е извършено нарушението на авторско право е различна от държавата по пребиваване на автора, кой е водещият пазар за ценообразуване при определяне размера на претърпените имуществени вреди под форма на пропуснато лицензионно възнаграждение, които подлежат на обезщетение по силата на чл. 95 от ЗАПСП?“

2. „Дължимото по сила на чл.95, ал. 2 ЗАПСП обезщетение за вреди включва ли право на обезщетение за направени извънсъдебни разноски за адвокат с оглед постигане на споразумение при нарушение на авторско право?“

3. „При определяне размера на справедливото обезщетение за нарушение на авторското право следва ли да се доказват претърпените неимуществени вреди вследствие на това нарушение или обезщетение на автора за неимуществени вреди се дължи винаги при доказано нарушение на авторското право?“


Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСНК на ВКС, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за даване на отговор на следния въпрос:

„Разпоредбата на чл. 343г НК относно предвиденото кумулативно наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство по чл. 37, ал. 1, т. 7 НК приложима ли е в случаите на престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 НК?“


Предложение до Общото събрание на Търговската колегия на ВКС за иницииране на тълкувателно производство по въпроси, свързани с исковете за отмяна на арбитражни решения на осн. чл. 47, ал. 1, т. 2, пр. 1 от Закона за международния търговски арбитраж, като се отговори на следните въпроси:

1. Компетентен ли е арбитражният съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение/клауза, сключена между прехвърлителя и длъжника?

2. За сключване на арбитражно споразумение, което е част от материалноправния договор, достатъчно ли е упълномощаването за сключване на този договор или е необходимо и изрично овластяване за сключване на арбитражното споразумение?


Предложение до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС за иницииране на тълкувателно производство по въпроси, касаещи приложението на чл. 432, ал. 1 т. 2 и чл. 433, ал. 1 т. 8 от ГПК, като бъдат поставени за тълкуване следните въпроси:

1. „В случай на множество солидарни длъжници в изпълнителното производство, може ли перемпция да настъпи само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, и независимо от това, че в същия период изпълнителни действия са предприемани срещу останалите длъжници, или за настъпване на перемпцията трябва да е налице бездействие на взискателя по отношение на всеки от солидарните длъжници в производството?“

2. „Необходимо ли е съгласие на присъединените взискатели в изпълнителното производство при направено искане от първоначалния взискател за спиране/прекратяване в хипотезата на чл. 423, ал. 1 т. 2, респективно чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК?”


Становище по тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Когато недвижим имот, придобит по време на брака при действието на Семейния кодекс от 2009 г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг, за да се счита оборена презумпцията за съвместен принос, необходимо ли е да се доказва на какво основание са придобити паричните суми по този влог?“


Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС със следния въпрос:

Допустима ли е трансформация на други имуществени права, лично притежание на единия съпруг, извън посочените в чл. 22 от Семейния кодекс?


Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулативно предвиденото наказание лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК изключва ли приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите, когато основното наказание за извършеното престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в от НК е определено при условията на чл. 55 от НК?“


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни