Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело № 1/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с нищожността на съдебните решения.

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС   по въпроси, свързани с упражняване правото на строеж и неговото погасяване при условията на чл. 67 от ЗС.

Становище по чл. 125 от Закона за съдебната власт 2010 г., по искане  ОСТК на ВКС да преразгледа свое Тълкувателно решение №1 от 15.06.2009 г. на ВКС по тълкувателно дело № 1/2008 г. (ТР № 1)  

Становище по тълкувателно дело №3/2010 г. по описа на ОСГК на ВКС дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове.  

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС свързано с прилагането на разпоредбата на чл. 292 от ГПК във връзка с чл. 290 и чл. 288 от ГПК.  

Становище по тълкувателно дело 2/2010г., ОСТК на ВКС По поставения за тълкуване въпрос – „ Необходимо ли е вписване на Българската православна църква (БПЦ) в публичния регистър на вероизповеданията ,  

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г., ОСНК на ВКС относно приложението на чл. 78а НК за извършените след 13.10.2006 г. престъпления при условията на член 26 от НК, когато законовите предпоставки в член 78а, ал. 1 – 5 НК са налице, при действието на ограничението по член 78а, ал. 7 НК – „Алинеи 1 – 5   не се прилагат… при множество престъпления”  

Становище по тълкувателно дело №2 /2010 г., по поставения за тълкуване въпрос относно приложението на чл. 123а КТ  

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 61, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 344, ал. 1, т.1 от КТ:

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСНК на ВКС по прилагането на нормата на чл. 59 от НК след изменението й (ДВ, бр. 27 от 2009 г.),  

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпрос допустимо ли е касационно обжалване на въззивните определения, с които се дава разрешение по същество на молба за допускане на обезпечителни мерки.   

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСНК на ВКС по въпроса следва ли подсъдимият, който е признат за виновен, да заплати адвокатско възнаграждение на служебния защитник в полза на Националното бюро за правна помощ на основание чл. 189, ал. 3 от НПК във връзка с чл. 2 и чл. 4 от Закона за правната помощ? 

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГК на ВКС, за прилагане на закона при разрешаване на спора за правния режим на приватизационните сделки, приложимостта и условията за прилагане на   нормите на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД и чл. 309 от ТЗ.

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. по описа на ОСГК на ВКС, насрочено за 3.12.2009 г. да се отговори на 2 въпроса: 1.Налице ли е нищожност и на какво основание на договора за замяна на недвижими имоти по чл. 222-223 ЗЗД, сключен между община и физическо лице, имащ за предмет на една от насрещните престации недвижим имот, който е публична общинска собственост, когато разпореждането не е извършено от общината, а от физическо лице, т.е. от лице, което не е собственик на този имот? 2. Когато по договор за замяна на недвижими имоти по чл. 222-223 от ЗЗД, сключен между община и физическо лице, общината е получила като насрещна престация недвижим имот – публична общинска собственост, може ли при иск по чл. 108 ЗС, предявен от физическото лице против трето лице, упражняващо фактическа власт върху прехвърления от общината по замяната имот, третото лице да прави възражения по действителността на договора за замяна и вещнопрехвърлителния му ефект.

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГК на ВКС при разрешаване на спора за противоречиво решавания въпрос е ли процесуална предпоставка за редовността на исковата молба по смисъла на чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 127 от ГПК актът на вписване на исковата молба съобразно изискванията на чл.114 от Закона за собствеността и може ли съдът да върне исковата молба при неизпълнение на указанията му по реда на чл. 129, ал. 2 от ГПК.  

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСНК на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 23-25 НК.

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСНК, насрочено за 02.04.09 г.По искане от главния прокурор на Република България относно противоречиво решавани въпроси, свързани с приложението на раздел ІХ „Трафик на хора” от глава втора на Наказателния кодекс

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСГК ,насрочено за 30-09-2009 г., приложима ли е нормата на чл. 7 , от ЗВСОНИ по отношение на конфискувани имущества по присъда , постановена по Наредбата-закон за съдене от народен съд на виновниците за въвличането на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея, която е била отменена по реда на надзора на Върховния касационен съд, преди влизане в сила на изменението на чл. 2 от ЗВСОНИ.  


© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни