Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №5 / 2017 г. ОСНК с предмет следните въпроси:

1. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на оттегляне на въззивната жалба или протест от жалбоподателя или прокурора, кой е компетентният орган да се произнесе по оттеглянето, с какъв акт и подлежи ли на инстанционен контрол този акт:

- когато оттеглянето е в срока на обжалване;

- когато оттеглянето е извън срока на обжалване, но преди делото да е пренесено в горната инстанция;

- когато оттеглянето е пред горната инстанция?

2. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на връщане на жалбата или протеста, в различните хипотези - подадени срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване; просрочени; подадени от ненадлежна страна; страдат от друг неотстранен в законовия срок недостатък:

- когато връщането на жалбата или протеста не е било обжалвано или протестиране с частна жалба или частен протест;

- когато горната инстанция потвърди връщането на жалбата или протеста?

3. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай, че пред горната инстанция е било образувано въззивно производство, независимо от недостатък в жалбата или протеста, когато на това основание те са били оставени без разглеждане?

4. Кога влиза в сила присъда/решение, когато с тях са осъдени или оправдани няколко подсъдими за няколко деяния и съдебният акт е обжалван или протестирай частично - само по отношение на част от дейците и/или на част от деянията?


Становище по тълкувателно дело №4 / 2017 г. ОСНК по следните въпроси: Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено в т.1.1., т.1.2.1., т.1.2.3. и т.3.1. от Тълкувателно решение (ТР) № 3/22.12.2015 г. по т.д. № 3/2015 г. и следва ли да бъде допълнено тълкувателното решение в тези му части относно приетото, че:

А) „т.1.1. Наказателно производство, образувано срещу лице, по отношение на което за същото деяние е било проведено приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на наказателно производство по смисъла на ЕКПЧ, подлежи на прекратяване на основание чл.4, §1 от Протокол № 7 по реда на чл.24, ал.1, т.6 от НПК“

Б) „т.1.2.1. Двойното наказване на едно и също лице за едно и също деяние в административнонаказателното производство, без характер на наказателно производство, по смисъла на чл.4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ и в наказателното производство, когато административнонаказателното производство се е развило първо във времето, се преодолява по установения от чл.70, б. „г“ от ЗАНН ред.“

В) „т.1.2.3. Когато административнонаказателното производство не може да бъде възобновено, последиците от повторното наказателно преследване на лицето за същото деяние, за което спрямо него е било проведено приключило с влязъл в сила акт административно­наказателно производство с наказателен характер, по смисъла на чл.4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ, се преодоляват чрез прекратяване на наказателното производство на основание чл.4, §1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ по реда на чл.24, ал.1, т.6 от НПК, съответно, отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му или възобновяване на наказателното производство, отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му.“

Г) „3.1. Деецът не следва да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административно-наказателна норма с различни обекти на защита.“


Становище по тълкувателно дело №3 / 2017 г. ОСНК по следните въпроси:

1. Тече ли давностен срок по чл. 82 от НК по отношение на подлежащо на изпълнение наказание пробация в периода след влизане в сила на съдебния акт, с който е наложено до отпадане на основанията по чл. 228, ал. З ЗИНЗС?

2. Подлежат ли на замяна на основание чл. 43а т.1 и т.2 НК, включени в наказанието пробация пробационни мерки, чието изпълнение е преустановено при условията на чл. 228 ал. З ЗИНЗС, когато ефективно изтърпяваното наказание лишаване от свобода или прилаганите мерки за неотклонение „задържане под стража" или „домашен арест" са с по-дълъг срок от давностния, по чл. 82 ал. 4 вр. ал. 1, т. 5 НК?


Становище по тълкувателно дело №2 / 2017 г. по следния въпрос:

Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката в хипотезата, при която топлоснабденият имот е предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение – собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или титулярът на облигационното право на ползване?


Допълнително становище по тълкувателно дело №1/2017 г. ОСТК на ВКС по следните допълнителни въпроси:

1. От кой момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план: от момента на обявяване в търговския регистър на Определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в срока по чл. 685 ТЗ, или след обявяване в Търговския регистър на Определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ?

2. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по несъстоятелността отказва свикване на събрание на кредиторите?

3. Могат ли получените суми от продажба на имущество, върху което е учредена ипотека или залог, да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по чл. 629б от ТЗ или на разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (и в частност възнаграждения на синдика), когато получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ?

4. Чия собственост стават недвижимите имоти и движимите вещи, останали непроданени в производството по несъстоятелност, след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от Търговския регистър?


Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСГК по следния въпрос: „Може ли съдът по иск по чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ да определи обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско възнаграждение, в размер по-малък от платения в наказателния процес?"

ИСКАНЕ от председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с прилагането на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и други.

ИСКАНЕ
docx, 117 KB

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСНК по следния въпрос: „Приложим ли е институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагането на административно наказание за престъпления по чл. 325, ал. 1 НК при наличието на материалноправни основания по чл. 78а, ал. 1 НК, с оглед визираното ограничение в ал. 7 на същата разпоредба, когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му”?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на председателя на Висшия адвокатски съвет за допълване предмета на тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК на ВКС

Становище по тълкувателно дело №1 / 2017 г. ОСТК по някои въпроси от производството по търговска несъстоятелност.

СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК по следните въпроси: 1. При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл.127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител? 2. Изключва ли разпоредбата на чл.59, ал.2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: „Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки, братята и сестрите на починалия, както и неговите низходящи и възходящи от втора степен?“

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: "В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда - етажна собственост прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл.62 от Закона за защита на потребителите, регламентираща непоисканата доставка на стоки или услуги, предвид правото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи по-висока степен на защита на потребителите при противоречие между два закона, установено в Пар.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите?"


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСНК по въпроси, относно чл. 343 от Наказателния кодекс.


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС, по следния въпрос: „По кой процесуален ред и от кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз?“


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС по въпроса: "На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал.1, т. 1 и 2 от Закон за защита от дискриминация, за установяването на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа за в бъдеще от по-нататъшни нарушения?"

Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСНК по следния въпрос: „Осъществява ли се от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал. 2 НК в случаите, когато наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН?”


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни