Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК по въпроси, свързани с противоречивата практика на съдилищата по прилагане на чл.24, ал.1, т.6 НПК при конкуренция между наказателната и административно-наказателната отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние.


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСГК по въпроса: Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от ЗУТОССР?


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. ОСНК поради противоречива практика на съдилищата във връзка с индивидуализиране на наказанието по чл.58а НК в случаите на предвидени алтернативни наказания "лишаване от свобода", "доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна", както и по отношение на приложимия закон във вр. с чл.2, ал.2 НК.


Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСГК по следните въпроси: "1. Може ли да се допусне ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ без съгласие на родител в хипотезата на чл.93, ал.1 СК? 2. Допустимо ли е молба за осиновяване по чл.82, ал.2 и 3 от СК да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя предвид изискването на чл.96, ал.2 СК за подаването й чрез съответната регионална ДСП?" 

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК с допълнени въпроси, както следва: 1. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл.202, ал.2, изр.2 КЗ за прекратяване на застрахователния договор, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия; 2. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол? 3. Дали собственикът на МПС, сключил ЗЗ "ГО", е трето лице по смисъла на чл.257, ал.3 КЗ и дали е легитимиран да предяви иск по чл.226, ал.1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка за вреди, които са му причинени при управление на собственото му МПС от друго лице?


ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на процедурните правила на ЗОДОВ (включително за дължимите държавни такси), при предявяване на искове срещу публични институции за обезщетение на вреди, причинени от техни актове, действия или бездействия, противоречащи на правото на ЕС.


Становище по тълкувателно дело №8/2014 г. ОСГК с предмет част от въпросите предмет на тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК на ВКС (въпроси 1б и 4а) и тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК на ВКС (въпросите по т.2).


Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГКТК по някои въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК).

Становище по тълкувателно дело №7/2014 г. ОСГК по следния въпрос: Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение на вреди по ЗОДОВ внасяне на държавна такса при въззивно и касационно обжалване на съдебни решения или следва да бъде освободена от заплащането й съгласно чл.83, ал.1, т.3 и чл.84 ГПК?

Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСНК по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.12, ал.3 ЗМИП.


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГКТК по следните въпроси: Как се определя размера на обезпечението за спиране изпълнението на осъдително въззивно решение с предмет парична сума по чл.282 ал.2 т.1 ГПК? Представлява ли съдът трето задължено лице по смисъла на чл.508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда? Подлежи ли на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми и от кой момент настъпва изискуемостта на вземането за тяхното връщане?


Становище по тълкувателно дело №6/2014г. ОСГК по следния въпрос: Намира ли приложение предвиденото в чл.328, ал.1, т.10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл.345 КТ?

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСНК по следния въпрос: Следва ли да се ангажира наказателната отговорност по чл.227б, ал.2 НК на управителя и представителя на търговско дружество или кооперация, ако не му е възложено изрично от колективен орган на управление на търговско дружество или кооперация да поиска от съда да открие производство по несъстоятелност в 30-дневен срок от спиране на плащанията от управляваното или представлявано дружество или кооперация и не изпълни това задължение?


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №5/2014г ОСГКТК по следните допълнителни въпроси: 1. Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? 2. Какъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл.40 ЗЗД?


Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГКТК по следния въпрос: Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя?

Становище по тълкувателно дело №5/2014 г. ОСГК по въпроси, свързани с жилищностроителните кооперации и етажната собственост, иска по чл.53, ал.2 ЗКИР, другарството на съпрузите при делата за собственост и иска по чл.31, ал.2 ЗС.

Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСНК по някои въпроси, свързани с прилагането на чл. 263, ал. 1 НПК в случаите, в които по делата има веществени доказателствени средства, придобити чрез специални разузнавателни средства.


Становище по тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГКТК относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута.


© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни