Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 537, ал. 2 от ГПК конститутивните нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот или този ред е приложим само за констативните нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот.”

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване имуществото на ищеца или същото се предполага.

Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г. за 7.06.2012 г. от 14,30 часа, ОСГК на ВКС.  По следния материалноправен въпрос: „Може ли да се възстанови работникът или служителят на предишната работа при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда, ако заповедта за уволнение е отменена, но междувременно срокът на предизвестието е изтекъл?”

Становище по тълкувателно дело №2/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал.1, т. 1 ГПК определенията на съда по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение.

Становище по тълкувателно дело №1/2012 г. ОСНК на ВКС въпроси относно приложението на чл. 72 НПК в производството по вземане на мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата.

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСНК на ВКС относно разглеждането на гражданския иск в наказателния процес при настъпване на основанията за погасяване на наказателното преследване в хипотезите на изтекла давност, последвала амнистия или смърт на дееца.

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.  ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос – „ При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивно решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размерът на обезпечението“.  

Становище по тълкувателно дело № 6/02.11.2011 г . ОСГК на ВКС , по поставения за тълкуване въпрос: „Ако недвижим имот е прехвърлен на две лица срещу задължение за издръжка и гледане, което се изпълнява само от единия длъжник, може ли кредиторът да развали договора с другия длъжник поради неизпълнение на осование чл. 87, ал. 3 от ЗЗД или няма това право, поради съответното приложение на правилата за солидарните задължения спрямо неделимото задължение за издръжка и гледане, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗЗД”.


Становище по тълкувателно дело № 5 /2011 г., ОСГК на ВКС относно обвързаността на държавата от постановени административни или съдебни актове в хода на приключило административно производство за възстановяване на право на собственост върху гори или земеделски земи по реда на специален закон .

Становище по тълкувателно дело № 4/2011 г., ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по материалноправен въпрос: „ От кой момент влиза в сила новото (промененото) щатно разписание, предвиждащо съкращаване на щата в училищата ...”

Становище по тълкувателно дело №3/06.12.2011 г. за 19.01.2012 г. ОСГК и ТК на ВКС. Въпросът е формулиран по следния начин: „Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите и кои са неговите основни и задължителни характеристики”? И „Кои са юридическите характеристики на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите?”  

Становище по тълкувателно дело №3/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС по материалноправен въпрос, решаван противоречиво от съдилищата и отнасящ се до приложението на разпоредбата на чл. 329, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСГК на ВКС   на какви изисквания следва да отговаря сградата, построена в терен по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за да се приеме, че в полза на ползувателите е възникнало правото да придобият собствеността по реда на § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Становище по тълкувателно дело № 2/17.03.2011г., ОСГК и ТК на ВКС   относно връзката между допустимостта на съдебното решение и правната квалификация.

Становище по тълкувателно дело №2/2011 г. ОСНК на ВКС   по искането на Главния прокурор до Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Становище по тълкувателно дело №1/2011 г. на ОСТК на ВКС , за правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО.

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с нищожността на съдебните решения.

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС   по въпроси, свързани с упражняване правото на строеж и неговото погасяване при условията на чл. 67 от ЗС.

© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body