Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдПредложение до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС за иницииране на тълкувателно производство по въпроси, касаещи приложението на чл. 432, ал. 1 т. 2 и чл. 433, ал. 1 т. 8 от ГПК, като бъдат поставени за тълкуване следните въпроси:

1. „В случай на множество солидарни длъжници в изпълнителното производство, може ли перемпция да настъпи само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, и независимо от това, че в същия период изпълнителни действия са предприемани срещу останалите длъжници, или за настъпване на перемпцията трябва да е налице бездействие на взискателя по отношение на всеки от солидарните длъжници в производството?“

2. „Необходимо ли е съгласие на присъединените взискатели в изпълнителното производство при направено искане от първоначалния взискател за спиране/прекратяване в хипотезата на чл. 423, ал. 1 т. 2, респективно чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК?”


Становище по тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Когато недвижим имот, придобит по време на брака при действието на Семейния кодекс от 2009 г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг, за да се счита оборена презумпцията за съвместен принос, необходимо ли е да се доказва на какво основание са придобити паричните суми по този влог?“


Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС със следния въпрос:

Допустима ли е трансформация на други имуществени права, лично притежание на единия съпруг, извън посочените в чл. 22 от Семейния кодекс?


Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулативно предвиденото наказание лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК изключва ли приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите, когато основното наказание за извършеното престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в от НК е определено при условията на чл. 55 от НК?“


Предложение до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за образуване на тълкувателно дело относно противоречива съдебна практика по прилагане на чл. 95 и чл. 95а от Закона за авторското право и сродните му със следните въпроси, предмет на тълкуване:

1. „В случаите, в които държавата, в която е извършено нарушението на авторско право е различна от държавата по пребиваване на автора, кой е водещият пазар за ценообразуване при определяне размера на претърпените имуществени вреди под форма на пропуснато лицензионно възнаграждение, които подлежат на обезщетение по силата на чл. 95 от ЗАПСП?

2. Дължимото по сила на чл. 95, ал. 2 ЗАПСП обезщетение за вреди включва ли право на обезщетение за направени извънсъдебни разноски за адвокат с оглед постигане на споразумение при нарушение на авторско право?

3. При определяне на справедливото обезщетение за нарушение на авторско право следва ли да се доказват претърпените неимуществени вреди в следствие на това нарушение или обезщетение на автора за неимуществени вреди се дължи винаги при доказано нарушение на авторско право?”


Допълнително становище по тълкувателно дело №4/2021 г. ОСГК на ВКС


Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет на тълкуване следния въпрос:

„Какво е правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума – платена (удържана и внесена в държавния бюджет) такса по силата на чл.35а ЗЕВИ - предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл. 22 ал. 4 ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици – непозволено увреждане или неоснователно обогатяване?“


Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОСГК на ВКС с предмет следните въпроси за тълкуване:

1. Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?

2. Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?


Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Кой е субект на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържатели, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията“?


Становище по тълкувателно дело №3 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет, следния въпрос за тълкуване:

"Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение?"


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следните въпроси:

1. Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 463 ГПК относно законосъобразността на оспорваното разпределение - ограничен ли е съдът от оплакванията в жалбата или може служебно да провери законосъобразността на обжалваното разпределение?

2. Какви са правомощията на съда след отмяна на обжалваното пред него разпределение, изготвено от СИ, респ. след отмяна на решение на окръжния съд, с което се потвърждава оспореното разпределение - да реши въпроса по същество, като сам извърши ново разпределение, или да върне делото на СИ, респ. на окръжния съд за извършване на ново разпределение?

3. Ползват ли се с превилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД дължимите, но неизплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство?

4. Представлява ли таксата „битови отпадъци" привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД?


Становище по тълкувателно дело №7 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

„Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“


Становище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

„При прилагане на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за определяне на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума?“


Предложение до Общото събрание на Гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд за допълване предмета на т. д. №2/2021 г. ОСГКТК на ВКС или за образуване на ново тълкувателно дело по някои въпроси на изпълнителното производство


Становище по тълкувателно дело №4/2020 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следният въпрос:

„Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, да обяви за окончателен по реда и при условията на чл.362, ал.1 ГПК предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена?“


Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

"Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал.1 ГПК за възлагане на недвижим имот?"


Становище по тълкувателно дело №4/2019 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

"До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" ЗЗД?"


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни