Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г., насрочено за 9.02.2009 г. от 14 часа., по искането от министъра на правосъдието до ОСГК на ВКС за издаване на тълкувателно решение по прилагането на чл. 83, т. 3 от ГПК в случаите, засягащи събиране на държавна такса за вписване на актове за общинска собственост,

Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г. насрочено за 5.02.2009 г. ОСНК на ВКС за целта на съкратеното съдебно следствие да се постигне процесуална икономия и бързина на процеса, като се ограничи събирането и проверката на доказателствените материали в съдебното производство. По този начин се осъществява и принципът за решаване на делото в разумен срок, разтоварва се правосъдната система и се спестяват средства на данъкоплатеца.

Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г. насрочено за 26-01-2009  до  ОСГК и ТК на ВКС по поставения за тълкуване въпрос относно прилагането на правилата за обезпечителното производство по обезпечаване на бъдещ иск спрямо специалното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).  

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни