Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдДопълнително становище по тълкувателно дело №4/2021 г. ОСГК на ВКС


Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет на тълкуване следния въпрос:

„Какво е правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума – платена (удържана и внесена в държавния бюджет) такса по силата на чл.35а ЗЕВИ - предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл. 22 ал. 4 ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици – непозволено увреждане или неоснователно обогатяване?“


Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОСГК на ВКС с предмет следните въпроси за тълкуване:

1. Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?

2. Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?


Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:

„Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Кой е субект на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове?

1. Лицата, които са регистрирани производители или складодържатели, или

2. Всяко лице, независимо от регистрацията“?


Становище по тълкувателно дело №3 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет, следния въпрос за тълкуване:

"Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение?"


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следните въпроси:

1. Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 463 ГПК относно законосъобразността на оспорваното разпределение - ограничен ли е съдът от оплакванията в жалбата или може служебно да провери законосъобразността на обжалваното разпределение?

2. Какви са правомощията на съда след отмяна на обжалваното пред него разпределение, изготвено от СИ, респ. след отмяна на решение на окръжния съд, с което се потвърждава оспореното разпределение - да реши въпроса по същество, като сам извърши ново разпределение, или да върне делото на СИ, респ. на окръжния съд за извършване на ново разпределение?

3. Ползват ли се с превилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД дължимите, но неизплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство?

4. Представлява ли таксата „битови отпадъци" привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД?


Становище по тълкувателно дело №7 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

„Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“


Становище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

„При прилагане на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за определяне на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума?“


Предложение до Общото събрание на Гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд за допълване предмета на т. д. №2/2021 г. ОСГКТК на ВКС или за образуване на ново тълкувателно дело по някои въпроси на изпълнителното производство


Становище по тълкувателно дело №4/2020 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следният въпрос:

„Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, да обяви за окончателен по реда и при условията на чл.362, ал.1 ГПК предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена?“


Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

"Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал.1 ГПК за възлагане на недвижим имот?"


Становище по тълкувателно дело №4/2019 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

"До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" ЗЗД?"


Предложение на Председателя на Висшия адвокатски съвет до Общото събрание на Наказателната колегия във Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 198, ал. 1 НПК


Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОСТК на ВКС с предмет следните въпроси:

1. По какъв ред се прекратява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

2. Допустим ли е иск по чл.74, ал.1 ТЗ за отмяна на решение на общото събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител, ако по предходна точка от дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник?

3. Приложима ли е санкцията по чл.126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл.126, ал.3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл.145 ТЗ?

4. Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл.141, ал.5 ТЗ?

5. Легитимиран ли е напускащият по реда на чл.125, ал.2 ТЗ съдружник сам да заяви за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) прекратяване на участието му в дружеството с ограничена отговорност в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в ТРРЮЛНЦ?

6. Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл.25, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл.22, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията?

7. Допустимо ли е вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл.129 ТЗ при наличие на вписан запор или при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл.129, ал.1, предл. 2 ТЗ приложимa ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?

8. Допустимо ли е по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностно лице по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване или обявяване на актове?


Становище на Висшия адвокатски съвет по следния допълнителен въпрос по тълкувателно дело №2/2020 г. ОСГКТК на ВКС:

„При направено възражение за прихващане (съдебна компенсация) от кой момент се считат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/неликвидни, респ. от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане?“


Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

"Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото?"


Допълнение към предложение до председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение относно състава на престъплението по чл. 252, ал. 1 НК


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни