Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс?“


Становище по тълкувателно дело №3 / 2023 г. ОСГКTK на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:

При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, откога тече съгласно чл. 114 ЗЗД давностният срок за главницата и/или за възнаградителните лихви – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?


Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСГК на ВКС с предмет следния въпрос за тълкуване:

„Нищожно ли е на основание чл. 42, б. „в“ ЗН завещание, което е направено както заради вече положени грижи за завещателя, така и с оглед на бъдещи грижи, които ще бъдат полагани за него до края на живота му; може ли в такъв случай, при тълкуване волята на завещателя, да се приеме, че единственият мотив за съставяне на завещанието противоречи на закона, тъй като нарушава принципа за безвъзмездност на завещателното разпореждане?“


Становище по тълкувателно дело №3/2023 г. ОСНК на ВКС, образувано по искането на Главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на наказателната колегия на ВКС по следните въпроси, разрешавани противоречиво от съдилищата:

1. „За да е осъществен квалифицираният състав на престъплението блудство по чл. 149, ал. 5, т. 1 НК, необходимо ли е блудството да е извършено едновременно с две или повече малолетни лица, или такава квалификация е допустима при блудствени действия, извършени поотделни с всяко от две или повече различни лица в продължителен период от време?

2. Когато деецът е блудствал с две или повече малолетни лица в една и съща комбинация или различни комбинации помежду им на различни дати или в различни периоди, допустимо ли е квалифицирането на престъпната деятелност като едно продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК за всички пострадали или квалифицирането следва да е в отделни самостоятелни продължавани престъпления по чл. 149, ал. 5, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК за всяко от пострадалите лица, съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 6 от НК?

3. Когато деецът е извършил множество блудствени действия на различни дати или в различни периоди, с различен брой малолетни лица, но в един или едни от случаите блудствени действия са извършени с едно малолетно лице, а в други едновременно с две или повече малолетни лица, сред които е и пострадалото от отделното блудство малолетно лице, допустимо ли е включването на отделното блудство в състав на престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК или в състава на продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, или блудството следва да остане като самостоятелно престъпление по чл. 149 НК (със съответната квалификация в зависимост от събраните доказателства)?“


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни