Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдПредложение на Председателя на Висшия адвокатски съвет до Общото събрание на Наказателната колегия във Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 198, ал. 1 НПК


Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОСТК на ВКС с предмет следните въпроси:

1. По какъв ред се прекратява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

2. Допустим ли е иск по чл.74, ал.1 ТЗ за отмяна на решение на общото събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител, ако по предходна точка от дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник?

3. Приложима ли е санкцията по чл.126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл.126, ал.3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл.145 ТЗ?

4. Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл.141, ал.5 ТЗ?

5. Легитимиран ли е напускащият по реда на чл.125, ал.2 ТЗ съдружник сам да заяви за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) прекратяване на участието му в дружеството с ограничена отговорност в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в ТРРЮЛНЦ?

6. Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл.25, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл.22, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията?

7. Допустимо ли е вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове по реда на чл.129 ТЗ при наличие на вписан запор или при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл.129, ал.1, предл. 2 ТЗ приложимa ли е при прехвърляне на дялове между съдружници?

8. Допустимо ли е по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностно лице по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване или обявяване на актове?


Становище на Висшия адвокатски съвет по следния допълнителен въпрос по тълкувателно дело №2/2020 г. ОСГКТК на ВКС:

„При направено възражение за прихващане (съдебна компенсация) от кой момент се считат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/неликвидни, респ. от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане?“


Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

"Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото?"


Допълнение към предложение до председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение относно състава на престъплението по чл. 252, ал. 1 НК


Предложение до председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение във връзка с чл. 252, ал. 1 НК по следния въпрос:

„Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, представлява ли банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение осъществява ли състава на престъплението по чл. 252, ал. 1 НК?“


Становище по тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГК на ВКС с предмет следния въпрос:

„Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено място?“


Становище по тълкувателно дело №2/2020 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

„1. При произнасяне на съда (с уважаване, съотв. отхвърляне) по заявено възражение за прихващане с вземане на ответника, надвишаващо по размер исковата претенция, силата на пресъдено нещо цялото вземане на ответника ли обхваща или само тази част, съответстваща на размера на иска?

2. При уважаване на възражението в хипотезата на т. 1 може ли ответникът да претендира разликата до пълния размер на своето вземане в последващ процес?”


Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

„Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?“


Предложение до Председателя на Върховния касационен съд за допълване предмета на тълкувателно дело №2/2020 г. ОСГКТК на ВКС със следния въпрос:

При направено възражение за прихващане /съдебна компенсация/ от кой момент се считат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/неликвидни, респ. от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане?“


Предложение до Председателя на Върховния касационен съд за допълване предмета на тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГК на ВКС със следните въпроси:

1. Кои са критериите, на които следва да отговаря организационно-обособена структура (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и др.). от предприятието на работодателя, за да се дефинира като „част от предприятието“ в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 КТ?

2. Кой носи тежестта за доказване на всички елементи от фактическия състав на уволнителното основание „закриване на част от предприятие” – чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 КТ?


Становище по тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

„При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, вкл. в хипотеза на предсрочна изискуемост?”


Предложение до председателя на Върховния касационен съд за образуване на тълкувателно дело и приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

„От кой момент поражда действие отмяната на ППВС № 3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г. та ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?”


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни