Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №4 / 2023 г. КС на РБ, образувано по искане на 73 народни представители за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 19 от 2014 г., посл. изм. и доп. бр. 104 от 30.12.2022 г.):

- чл. 206, ал. 1 в частта „може по свой избор да“ и „с хартиена бюлетина“;

- чл. 206, ал. 3; чл. 212, ал. 4; чл. 212, ал. 5 в частта „Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявление по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, както и в случаите, когато няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и подръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване.“;

- чл. 213б, ал. 1 в частта „получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори“;

- чл. 213в; чл. 268, ал. 4 и ал. 5; чл. 271 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване“;

- чл. 430 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване“;

- пар. 54 ЗИДИК (ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.), с който с отменя пар. 145 от ПЗР на ЗИД на ИК, обн. ДВ, бр. 39 от 2016 г.).


Становище по конституционно дело №21 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност (Обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.; посл. изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.) (ЗЧОД).


Становище по конституционно дело №20/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 8, т. 2 от Закона за висшето образование


Становище по конституционно дело №19/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата


Становище по конституционно дело №18/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „и ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.).


Становище по конституционно дело №17 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (НК) (обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г. последно изм. и доп. бр. 53 от 2022г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.


Становище по конституционно дело №14 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето („ЗЗ“) (доп.,ДВ, бр. 110 от 2020г., в сила от 30.06.2021 г.).


Становище по конституционно дело №9 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ, обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.) и на § 3-4, 7-17, 19-27, 29-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ, обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).


Становище по конституционно дело №8 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс


Становище по конституционно дело №7 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а, във връзка с чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, във връзка с отговор на следните въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и бездействие на Народното събрание, задължително по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите?"


Становище по конституционно дело №1/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България (Конституцията) във връзка с отговор на въпроса:

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията, и административните съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“


Становище по конституционно дело №21/2021 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община – ЗИДЗУЗСО (обн. ДВ, бр. 31 от 2018 г.)


Становище по конституционно дело №15 / 2021 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. второ от Закона за Министерството на вътрешните работи – ЗМВР (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г., посл. доп., ДВ, бр. 20 от 2021 г.).


Становище по конституционно дело №12 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 64, ал. 2, изречение 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (обн. ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 20 от 2021 г.)


Становище по конституционно дело №11 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.)


Становищe по конституционно дело №10 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е“, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца“, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставена доброволно“ и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно“ от Наказателния кодекс (НК) (обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2021 г.)


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. доп. – ДВ, бр. 18 от 2020 г. и на §2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността, обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.


Становище по конституционно дело №5 / 2021 г., образувано по искане на президента на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт – ЗСВ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., посл. изм. и доп., бр. 16 от 1921 г.), както и на чл. 13, ал. 1 в частта „при главния прокурор“, ал. 2 и ал. 4; чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 2, т. 3 в частта „когато това е разпоредено от главния прокурор“ и т. 4; чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – ЗЗЛЗВНП (обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г., посл. изм., бр. 16 от 2021 г.).


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни