Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело №21/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) в частта „до три пъти“ (обн. ДВ, бр. 64 от 2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 108 от 2003 г.).


Становище по конституционно дело №18 / 2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, в частта „и за агрофотоволтаици – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройство“, чл. 17а, ал. 3, в частта „на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 7, в частта „или изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници“ от Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; посл. изм. и доп. бр. 86 от 13.10.2023 г.).


Становище по конституционно дело №17/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Конституцията по въпроса: „Каква е продължителността на мандата, неговото начало и край, когато конституционен съдия е избран (назначен) и е встъпил в длъжност след предвиденото в чл. 147, ал. 2 от Конституцията обновяване на състава на съда ?“.


Становище по конституционно дело №15/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.


Становище по конституционно дело №13/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на 49 народни представители за „установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г. в Народното събрание, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 14.07.2023 г.)“.


Становище по конституционно дело №10/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 213, ал. 4 – 6, чл. 247б, ал. 2, чл. 250, ал. 1, т. 2, чл. 411а – чл. 411и от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), чл. 30, ал. 5, т. 21 и 22 и ал. 7, чл. 33, ал. 3, чл. 112, ал. 6, чл. 147, ал. 7, чл. 173, ал. 11 и 12, чл. 173а, чл. 230, ал. 1, изр. трето и чл. 230а от Закона за съдебната власт (ЗСВ), § 31, ал. 2 и § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 48 от 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.)


Становище по конституционно дело №8/2023 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Закона за сметната палата – ЗСмП (обн. ДВ, бр. 12 от 2015 г., посл. изм. ДВ, бр. 7 от 2018 г.)


Становище по конституционно дело №4 / 2023 г. КС на РБ, образувано по искане на 73 народни представители за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 19 от 2014 г., посл. изм. и доп. бр. 104 от 30.12.2022 г.):

- чл. 206, ал. 1 в частта „може по свой избор да“ и „с хартиена бюлетина“;

- чл. 206, ал. 3; чл. 212, ал. 4; чл. 212, ал. 5 в частта „Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявление по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, както и в случаите, когато няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и подръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване.“;

- чл. 213б, ал. 1 в частта „получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори“;

- чл. 213в; чл. 268, ал. 4 и ал. 5; чл. 271 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване“;

- чл. 430 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване“;

- пар. 54 ЗИДИК (ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.), с който с отменя пар. 145 от ПЗР на ЗИД на ИК, обн. ДВ, бр. 39 от 2016 г.).


Становище по конституционно дело №21 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б" от Закона за частната охранителна дейност (Обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.; посл. изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.) (ЗЧОД).


Становище по конституционно дело №20/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 8, т. 2 от Закона за висшето образование


Становище по конституционно дело №19/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата


Становище по конституционно дело №18/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „и ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.).


Становище по конституционно дело №17 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (НК) (обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г. последно изм. и доп. бр. 53 от 2022г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.


Становище по конституционно дело №14 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето („ЗЗ“) (доп.,ДВ, бр. 110 от 2020г., в сила от 30.06.2021 г.).


Становище по конституционно дело №9 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ, обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.) и на § 3-4, 7-17, 19-27, 29-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ, обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).


Становище по конституционно дело №8 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс


Становище по конституционно дело №7 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а, във връзка с чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, във връзка с отговор на следните въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и бездействие на Народното събрание, задължително по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите?"


Становище по конституционно дело №1/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България (Конституцията) във връзка с отговор на въпроса:

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията, и административните съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?“


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни