Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

„При прилагане на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за определяне на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума?“


Предложение до Общото събрание на Гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд за допълване предмета на т. д. №2/2021 г. ОСГКТК на ВКС или за образуване на ново тълкувателно дело по някои въпроси на изпълнителното производство


Становище по тълкувателно дело №4/2020 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следният въпрос:

„Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, да обяви за окончателен по реда и при условията на чл.362, ал.1 ГПК предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена?“


Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:

"Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал.1 ГПК за възлагане на недвижим имот?"


Становище по тълкувателно дело №4/2019 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:

"До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" ЗЗД?"


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни